Thiện Nữ Thiên Chú – Thần Chú Tăng Trưởng Tài Vật
Pháp Giới 6 tháng trước

Thiện Nữ Thiên Chú – Thần Chú Tăng Trưởng Tài Vật

Thiện Nữ Thiên Chú là thần chú được Đại Cát Tường Thiên Nữ thuyết trong  Phẩm Tăng Trưởng Tài Vật – Kinh Kim Quang Minh. Kinh này có nhiều bản dịch Hán văn, cho nên cũng tương ứng có ngần ấy bản Việt dịch. Chính vì thế mà thần chú này có nhiều dị bản, sai khác chẳng đồng.

Thiện Nữ Thiên Chú là một trong thập chú của Thiền môn, có công dụng giúp tăng trưởng tài vật nên cũng có khá nhiều người trì tụng. Tuy thế, nếu bạn muốn trì tụng chú này cũng cần phải y theo pháp mà hành trì thì mới được linh nghiệm. Chớ nếu chỉ tụng suông hay nghe suông thì e chẳng được lợi lạc gì nhiều.

 • Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
 • Chú Lăng Nghiêm.
 • Chú Chuẩn Đề.
 • Chú Dược Sư.
 • Lục Tự Đại Minh Thần Chú.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
 • Chú Như Ý Bảo Luân Vương.
Thiện Nữ Thiên Chú – Thần Chú Tăng Trưởng Tài Vật
Thiện Nữ Thiên Chú

Thiện Nữ Thiên Chú

 1. Nam mô Phật đà
 2. Nam mô đạt ma
 3. Nam mô tăng dà.
 4. Nam mô thất lỵ
 5. Ma ha đề tỷ da
 6. Đát nễ dã tha ba lỵ
 7. Phú lâu na
 8. Giá lỵ tam mạn đà
 9. Đạt xá ni
 10. Ma ha tỳ ha ra dà đế
 11. Tam mạn đà
 12. Tỳ ni dà đế
 13. Ma ha ca lỵ dã
 14. ba nễ ba ra
 15. Ba nễ tát lỵ
 16. Phạ lật tha
 17. Tam mạn đà
 18. Tu bác lê đế
 19. Phú lệ na,
 20. A lị na
 21. Đạt mạ đế
 22. Ma ha tỳ
 23. Cổ tất đế
 24. Ma ha di lặc đế,
 25. Lâu phả tăng kỳ đế
 26. Hê đế tỷ
 27. Tăng kỳ hê đế
 28. Tam mạn đà a tha a nậu
 29. Đà la ni

So Sánh các bản Thiện Nữ Thiên Chú

Bản Thiện Nữ Thiên Chú trên đây là bản thông dụng trong Thiền Môn. Bản này cũng được Hòa Thượng Thích Trí Thoát trì tụng nên nó phổ biến và gần gũi với đa số người. Tuy vậy, như đã nói, Kinh Kim Quang Minh có nhiều bản dịch, do đó mà thần chú này cũng có nhiều dị bản. Nay xin lấy so sánh vài bản để làm minh chứng:

1. Theo Kinh Kim Quang Minh, bản dịch của Ngài Thích Trí Quang, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

Nam mô, Sri ma ha đê vi, tát da tha, pa ri pua na cha rê, Sa măn ta dar sa ni, ma ha vi ha ra ga tê, sa man ta, pi ta ma ma ti, ma ha ka ri da. prát vít tha pi ni, sar văn tơ, a sa măn tan, su pra ti pu re, a da na da ma ta, ma ha ba gê na, ma ha mai tri, u pa săm hê tê, ma hắt le sa, su sam gri hơ tê, a nu phu la na, soa ha.

*

2. Theo Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

Đát điệt tha, Ba lợi phú lầu na giá lợi, Tam mạn đà đạt xa ni, Ma ha tỳ ha la già đế, Tam mạn đà tỳ đà na già đế, Ma ha Ca Diếp lợi da, Ba lợi ba la, ba di tát bà lợi đà tam mạn da tu bát lợi đế, Ma ha Di Lặc đế, Lô bá tăng kỳ đế, Đế hê đế tỷ tăng kỳ hy đế, Tam mạn đà yết tha a nậu ba la ni, Ta bà ha.

3. Theo Theo Kinh Kim Quang Minh, bản dịch của Ngài Thích Nguyên Chơn, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

Nam mô sơ ri, ma ha đê vi, tát ya tha, pa ri pua na, ca rê, Sa ma ta-đát sa ni, ma ha vi ha ra ga rê, sa man ta, pi ta ma ma ti, ma ha ka ri ya, pờ ra ti vít tha pa ni, sa van tha sa mam ta na, su pờ ra ti pu rê, a da na đạt ma ta, ma ha ba ghê na, ma ha mai tri, u pa sam hê tê, ma ha cờ lê sa su sam gờ hi tê, a nu pu la na, sa va ha.

Về Kinh Thiện Nữ Thiên Chú

Kinh Kim Quang Minh

Phẩm 16- 17 – Thiên Nữ Đại Cát Tường Tăng Trưởng Tài Vật

Việt Dịch Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn

*

Bấy giờ thiên nữ Đại Cát Tường từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, cung kính chắp tay bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu thấy tì-kheo, tì-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di thụ trì đọc tụng, giảng thuyết cho người kinh Kim quang minh, thì con dốc lòng cung kính cúng dường thức ăn thức uống, vật dụng ngồi nằm, y phục thuốc men và tất cả những món cần dùng khác, không để thiếu thốn, hầu giúp vị này ngày đêm an ổn nghiên cứu văn từ, tư duy nghĩa lí, khiến kinh lưu truyền khắp cõi Diêm-phù.

Vì những chúng sinh đã trồng căn lành từ vô lượng trăm nghìn Đức Phật thường được nghe, nên kinh này không mau chóng ẩn mất. Lại trong vô lượng trăm nghìn ức kiếp, người này luôn được hưởng thụ niềm vui cõi trời cõi người, nhiều của giàu sang, không bao giờ bị đói khát, lại còn giúp cho tất cả hữu tình luôn được an lạc, gặp được chư Phật, mai sau chứng quả Vô thượng bồ-đề, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân chuyển trong ba đường dữ.

*

Bạch đức Thế Tôn! Nay con nhớ lại, vào thời quá khứ con trồng cội lành nơi đức Lưu Li Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác. Do sức từ bi xót thương nhớ nghĩ của đức Như Lai, nên hôm nay con nghĩ về nơi nào, con nhìn đến đâu, đến quốc độ nào, vô lượng trăm nghìn vạn ức hữu tình sống ở nơi ấy đều được an vui, cho đến đầy đủ những món cần dùng như thức ăn uống, y phục đồ nằm, vật dụng sinh hoạt, vàng bạc, lưu li, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu.

Nếu có người nào chí tâm đọc tụng kinh Kim quang minh, thì phải hằng ngày đốt các hương thơm, rải các hoa đẹp, vì con cúng dường đức Lưu Li Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác; mỗi ngày ba thời niệm danh hiệu con, lại dùng hoa thơm và thức ăn ngon cúng dường cho con. Những người nghe nhận kinh này cũng được phúc báo như thế. Cát Tường thiên nữ lại nói kệ rằng:

*

Do thường trì tụng kinh vua này

Tự thân, quyến thuộc lìa hoạn nạn

Y phục, uống ăn không thiếu thốn

Ánh sáng, thọ mạng cũng không cùng.

Đất đai ngày càng thêm màu mỡ

Trời luôn tuôn mưa thật đúng thời

Chư thiên cho đến thần vườn rừng

Và thần ngũ cốc đều hoan hỉ.

Rừng cây, hoa trái đều tươi tốt

Tất cả lúa mạ nảy mầm xanh

Muốn cầu tài bảo, đều mãn nguyện

Tất cả mong ước cũng tùy tâm”

Đức Phật lại bảo Đại Cát Tường rằng: “Hay thay, hay thay! Thiên nữ có thể nhớ lại ơn xưa mà cúng dường báo đáp, làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sinh, lưu truyền kinh này, nhất định sẽ đạt được vô tận công đức”.

*

Bấy giờ thiên nữ Đại Cát Tường thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Con hiện ở tại cung điện bảy báu trong vườn Diệu Hoa Phúc Quang, cách thành Hữu Tài của vị thiên vương Bệ-thất-la-mạt-noa phương bắc không xa. Nếu người nào muốn ngũ cốc tăng trưởng, kho lẫm đầy nhiều, thì nên phát khởi thật tâm tin kính, dọn dẹp một căn phòng thật sạch sẽ, phân bò trét nền, vẽ hình tượng con, trang trí các xâu chuỗi báu khắp nơi.

Kế đến, người ấy tắm rửa, thay y phục sạch, thoa hương thơm quí rồi vào tĩnh thất, phát tâm vì con mỗi ngày ba thời xưng niệm: Nhất tâm kính lễ Đức Phật Lưu Li Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai và xưng niệm tên kinh Kim quang minh, đồng thời chí thành cúng dường hoa thơm, thức ăn thức uống ngon lạ lên Phật, kinh và trước tượng con.

Lại rải thức ăn thức uống khắp trong đàn tràng để ban cho các vị thần. Sau đó nói lời chân thật thỉnh con, nêu ra những việc mà mình mong cầu, đồng thời nguyện rằng: Nếu lời của thiên nữ là chân thật, thì không nên để cho lời thỉnh cầu của tôi luống uổng”.

*

Thiên nữ biết được, khởi lòng xót thương, tức thời làm cho gia đình người ấy có nhiều tiền của và cả lúa thóc. Nhưng muốn được thế, người ấy trước hết chí tâm xưng niệm danh hiệu chư Phật và các Bồ-tát, sau đó mới tụng thần chú thỉnh con.

Nhất tâm kính lễ tất cả Đức Phật trong mười phương ba đời

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bảo Kế

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Vô Cấu Quang Minh Bảo Tràng

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Tràng Quang

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bách Kim Quang Tạng

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Cái Bảo Tích

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Kim Hoa Quang Tràng

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Đại Đăng Quang

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Đại Bảo Tràng

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bất Động, giáo chủ cõi nước ở phương đông

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Bảo Tràng, giáo chủ cõi nước ở phương nam

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Vô Lượng Thọ, giáo chủ cõi nước ở phương tây

Nhất tâm kính lễ Đức Phật Thiên Cổ Âm Vương, giáo chủ cõi nước ở phương bắc

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Diệu Tràng

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Kim Quang

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Kim Tạng

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Thường Đề

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Pháp Thượng

Nhất tâm kính lễ Bồ-tát Thiện An

*

Sau khi kính lễ Phật và Bồ-tát, thì tụng thần chú để triệu thỉnh con, nhờ năng lực của bài thần chú này mà thành tựu tất cả những mong cầu.

Nam mô sơ ri, ma ha đê vi, tát ya tha, pa ri pua na, ca rê, Sa ma ta-đát sa ni, ma ha vi ha ra ga rê, sa man ta, pi ta ma ma ti, ma ha ka ri ya, pờ ra ti vít tha pa ni, sa van tha sa mam ta na, su pờ ra ti pu rê, a da na đạt ma ta, ma ha ba ghê na, ma ha mai tri, u pa sam hê tê, ma ha cờ lê sa su sam gờ hi tê, a nu pu la na, sa va ha.

Bạch đức Thế Tôn! Nếu ai trì tụng bài thần chú này để triệu thỉnh con, con liền đến đó giúp họ thỏa mãn tất cả mong cầu. Đây là câu pháp quán đảnh, câu định thành tựu, câu chân thật, câu không hư dối, là hạnh bình đẳng, làm căn lành chân chính cho chúng sinh.

*

Người nào trì tụng bài thần chú này, cần phải giữ gìn tám chi trai giới trong bảy ngày đêm, mỗi sáng thức dậy, đánh răng súc miệng; buổi chiều lại dâng hương hoa cúng dường tất cả Đức Phật, tỏ bày tất cả những tội đã tạo, rồi vì bản thân và các chúng sinh, hồi hướng phát nguyện, khiến cho tất cả những điều mong cầu đều sớm thành tựu. Trước tiên người ấy phải chuẩn bị một căn phòng thanh tịnh, hoặc đến một nơi an ổn vắng lặng, lập một đàn tràng, dùng phân bò trét trên nền, đốt hương chiên-đàn cúng dường, đặt tòa cao đẹp, giăng treo cờ lọng, trang trí hoa đẹp.

Sau đó nhất tâm tụng bài chú ấy để triệu thỉnh con. Bấy giờ con liền nhớ nghĩ, quan sát người ấy rồi vào đàn tràng, ngồi trên tòa cao, thụ nhận phẩm vật cúng dường. Từ đó về sau, trong mỗi giấc mộng, người ấy thấy con, trình bày như thật những điều mong cầu, thì ở nơi đâu, hoặc trong làng xóm, hoặc nơi đầm vắng, trụ xứ của tăng, con đều giúp cho đầy đủ tất cả, nào là vàng bạc, báu vật trâu dê, lúa thóc y phục, thức ăn thức uống… Đã được phúc báo tốt đẹp như thế, người ấy nên chọn phần quý và tốt đẹp nhất cúng dường Tam bảo và con.

*

Sau đó lập pháp hội lớn, bày biện thức ăn thức uống hoa hương cúng dường; rồi bán những vật đã cúng dường ấy lấy tiền mua sắm những phẩm vật khác, tiếp tục cúng dường. Nếu được như vậy, con sẽ ở cạnh trọn đời giúp đỡ bảo vệ người ấy, không để thiếu thốn, giúp cho thỏa mãn tất cả mong cầu. Nhưng người ấy cũng phải thường cứu giúp những kẻ khốn cùng, không nên bỏn xẻn, chỉ lo thân mình; lại phải luôn luôn thụ trì đọc tụng, cúng dường kinh này, và ban tất cả phúc báo có được cho khắp chúng sinh, mà hồi hướng về Vô thượng bồ-đề, phát nguyện ra khỏi luân hồi sinh tử, mau chóng giải thoát.

Thế Tôn khen rằng: “Hay thay, hay thay! Thiên nữ Cát Tường! Thiên nữ có thể giúp lưu truyền kinh này, đem lại lợi ích cho mình và người không thể nghĩ bàn như thế”.

*****

Thiện Nữ Thiên Chú Hòa Thượng Thích Trí Thoát Tụng

( Thiện Nữ Thiên Chú )

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Ngài A Nan là ai? Những câu chuyện ly kỳ về vị đệ tử số một của Đức Phật

36 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog