Quỷ la sát là loài ác độc
Pháp Giới 5 tháng trước

Quỷ la sát là loài ác độc

Quỷ La Sát nam thân đen đúa, tóc đỏ lừ, mắt xanh lam, nhưng Quỷ La Sát Nữ dung mạo tuyệt đẹp, có khả năng mê hoặc con người rất lớn. Loài quỷ này thích ăn thịt uống máu con người. 

Loài quỷ này có thần thông bay đi rất nhanh hoặc chạy rất nhanh trên mặt đất. Trong địa ngục cũng có những loài quỷ La Sát làm lính canh ngục, chuyên hành hạ tội nhân, thường được gọi bằng danh từ chung là A Bàng La Sát. Chúng thường có hình đầu trâu, đầu dê, đầu nai, đầu thỏ, thân người, hoặc chân có móng như trâu. Trong Mật Giáo, có loài quỷ hộ pháp thường được gọi là La Sát Thiên. Loài quỷ thần này thân hình đoan chánh, mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, cỡi sư tử trắng. La Sát Thiên thường được vẽ ở góc Tây Nam trong đồ hình Thai Tạng Mạn Đà La

  • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
  • Sự thật về đồng bóng.
  • Sự thật về Cầu cơ.
  • Thiên Ma là loại ma gì.
  • Âm đức là gì.
  • 10 chuyện Tâm linh có thật.
  • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
Quỷ la sát là loài ác độc
Quỷ la sát có thật không

Quỷ La Sát có thật không

Loài quỷ La sát có thực, không phải là thần thoại như đa phần chúng ta lầm tưởng đâu nhé. Trong kinh Niết bàn giải thích: “Ví như có người lấy La sát nữ để làm thê thiếp. La sát nữ tùy theo những người con sinh ra, sinh ra thì ăn thịt. Con đã ăn hết rồi, cuối cùng ăn luôn cả chồng mình. Yêu thích La sát nữ cũng lại như vậy, thuận theo các chúng sanh sanh ra con thiện căn, hễ sanh ra là ăn, con thiện căn đã ăn hết lại ăn luôn chúng sanh, khiến cho rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh”. Loài Quỷ La sát ác độc như thế đó!

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “La sát quỷ mẹ quỷ con, vốn chuyên môn ăn con nít. Tại sao lại gọi chúng là quỷ mẹ quỷ con? Vì chúng thống lãnh một ngàn người con của chúng, đi khắp nơi tìm bắt con nít để ăn. Có một nhà nọ, vừa mới sinh ra một đứa bé thì bị chúng bắt đi ăn, cứ như thế dần dần biến thành rất nhiều nhà chẳng còn con nít. Do đó, có người đến cầu Ðức Phật, hỏi Phật tại sao con nít đều mất hết chẳng thấy. Phải làm cách nào? Ðức Phật biết số con nít đều bị chúng bắt trộm ăn.

Một ngày nọ, Ðức Phật bèn bắt con quỷ út nhất, trong số một ngàn con quỷ bỏ vào trong bình bát đậy lại. Khi chúng về nhà thì thấy mất đứa con út của mình, bèn đi khắp nơi tìm cũng chẳng thấy, mới tìm đến chỗ Ðức Phật, thì nghe tiếng khóc con của chúng ở trong bình bát vang ra.

*

Chúng bèn đến chỗ bình bát, tìm cách cứu con của chúng ra, song chúng di động bình bát chẳng nổi, bèn về nhà kêu hết chín trăm chín mươi chín con quỷ con đến, để dùng sức di động cái bình bát, song cũng di động chẳng nổi, tơ hào cũng chẳng động đậy, do đó chúng bèn đến cầu Ðức Phật nói: ‘’Tại sao Ngài bắt trộm con của tôi bỏ vào trong bình bát, mà không trả lại con của tôi?’’

Ðức Phật hỏi: ‘’Nhà người có bao nhiêu người con?’’

Chúng đáp: ‘’Có một ngàn người con’’.

Phật nói: ‘’Ngươi có một ngàn người con, mà bây giờ chỉ mất đi có một đứa, mà sao ngươi lại cấp tốc như thế?’’

Chúng nói: ‘’Tuy chỉ mất một, nhưng tôi cũng chẳng muốn thiếu.’’

Phật nói: ‘’Vậy chứ ngươi bắt trộm hết thảy những đứa con nít của người ta đem đi ăn, thì ngươi tính sao?’’

Quỷ nói: ‘’Tôi chẳng phải muốn ăn con nít, nhưng tôi chẳng có gì để ăn! Nếu tôi không đi bắt trộm con nít để ăn, thì một ngàn đứa con của tôi đây sẽ bị chết đói.’’

*

Phật nói: ‘’Từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít để ăn nữa, ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đừng sát sinh nữa! Ngươi nghĩ xem, ngươi có một ngàn người con, mà một người con cũng xả bỏ chẳng đặng, ta chỉ bắt nhốt một người con của ngươi, mà ngươi buồn rầu như thế! Vậy con của mọi người trên thế gian, ngươi bắt trộm ăn, cha mẹ của họ không buồn rầu chăng? Ngươi đừng có ích kỷ như thế.’’

Do đó, quỷ mẹ quỷ con bèn đáp ứng Ðức Phật, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Ðức Phật bèn kêu hết thảy đệ tử, khi dùng cơm vào giờ trưa, thì đem ít hạt cơm hoặc chút thức ăn, thí cho quỷ mẹ quỷ con.

Xem Thêm:   Chép kinh Phật cảm ứng chuyện

Theo Nhĩ Hải Tùng Đàm, Đại Lý Phủ thoạt đầu là chỗ Quỷ La Sát chiếm cứ. Quán Thế Âm Bồ Tát đến ngồi xếp bằng nơi ấy, nay vẫn còn tảng đá Bàn Đà, rồi hướng về La Sát xin một khoảnh đất bằng tấm ca sa. La Sát bằng lòng. Quán Thế Âm Bồ Tát liền mở y Tăng già lê, phủ khắp ngàn dặm. Quỷ La Sát xin chừa một khoảng đất để nương náu. Bồ Tát bèn chấp thuận cho chúng dời lên sống trên đỉnh núi, nay tức là cuộc đất có cái ao Hắc Bạch Nhị Long vậy.

*

Theo Pháp uyển châu lâm, thời Đường, vùng Giang Lăng có người đàn ông lấy được người vợ đoan chánh, dung mạo không có tỳ vết. Ả thường dùng các xâu chuỗi ngọc ngà trang điểm cho thân xinh đẹp, người chồng nhất mực yêu thương. Có người nói với người chồng: Vợ ông là quỷ La sát ăn máu thịt. Người chồng không tin nhưng người ta nhiều lần nói điều ấy, nên ý muốn thử xem.

Một đêm ông ta giả vờ say ngủ, hé mắt thấy vợ len lén ngồi dậy đi ra ngoài thành. Chồng đuổi theo sau thấy vợ đến giữa bãi tha ma. Vợ cởi áo và các thứ trang sức quý báu đặt ở một bên. Sắc mặt thay đổi dữ dằn, miệng mọc răng nanh dài, trên đầu lửa cháy đỏ, mắt đỏ rực như lửa. Ả tiến đến gần người chết, dùng tay xé thịt xác chết nhai mà ăn. Người chồng trông thấy như vậy kinh hoàng bỏ chạy đến một ngôi Chùa, về sau xuất gia đi tu.

Làm thế nào để không bị Quỷ la sát giết hại

Loài này độc ác và ưa ăn thịt người, nên đức Phật từ bi thương xót, dạy cho chúng ta cách để không bị quỷ la sát giết hại. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm: “Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo bày vai phải, chắp tay hướng về Phật, thưa như thế này:

– Bạch Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên nào mà tên là Quán Thế Âm?

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:

– Này thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não. Nghe nói tới vị Quán Thế Âm Bồ Tát này, nhất tâm xưng danh thì ngay lập tức Quán Thế Âm Bồ Tát quán sát âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Nếu có ai trì danh hiệu của vị Quán Thế Âm Bồ Tát này thì giả sử đi vào lửa lớn. Lửa chẳng thể đốt được, do vì sức oai thần của vị Bồ Tát này vậy. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Ngài, liền đến được chỗ cạn.

*

Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh vì cầu các thứ báu như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu v.v… mà vào biển cả. Giả sử hắc phong thổi thuyền bè của họ giạt vào nước quỷ La Sát. Trong ấy nếu có dù chỉ một người xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát thì những người ấy đều được thoát khỏi nạn La Sát. Do nhân duyên ấy, Ngài có tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp bị hại mà xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát thì những đao trượng của kẻ toan làm hại ấy đang cầm liền gãy từng đoạn. Người sắp bị hại ấy được giải thoát. Nếu các cõi nước trong tam thiên đại thiên đầy dẫy Dạ Xoa, quỷ La Sát toan muốn não hại con người. Nếu có người xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát thì các ác quỷ ấy còn chẳng thể dùng mắt dữ để nhìn, huống là làm hại!”

Đức Phật thuyết về loài Quỷ La Sát

Kinh Phật Bổn Hạnh nói: “Lúc bấy giờ đức Phật bảo với các Tỳ kheo rằng: Ta nhớ xưa kia, có một con ngựa chúa tên gọi Kê Thi. Hình dung tướng mạo đoan chánh. Thân thể sáng ngời sạch sẽ giống như ngọc trắng nõn nà, lại giống như bạc trắng ngần. Như vầng trăng tròn vằng vặc, như đóa hoa Cư Đà. Đầu ngựa chúa màu xanh biếc chạy nhanh như gió, tiếng hí như trống vi diệu.

Vào thời gian ấy, cõi Diêm phù đề có năm trăm người buôn. Khi các người buôn chuẩn bị lương thực đi vào biển lớn, họ cúng tế thần biển ra khơi. Chủ buôn mướn được năm trăm người giỏi cùng đi tìm châu báu. Khi đoàn buôn đi vào trong biển rộng gặp phải luồng gió dữ. Thuyền lênh đênh trên biển rồi bị dạt vào nước của quỷ La sát, nơi đấy có nhiều La sát nữ. Thuyền vào gần bờ thì va vào đá nên bị phá hủy, mọi người đều gắng sức bơi vào bờ.

*

Những La sát nữ nghe có tàu thuyền bị nạn, liền biến hóa thành người, cùng nhau đến tiếp cứu giúp. Một thời gian sau, quỷ và người kết hôn. Sau khi sinh con, quỷ liền đưa những người buôn ấy sắp xếp ở trong một khu thành bằng sắt.

Ngày nọ lũ quỷ La sát biến hóa cho mình thành thiên Nữ. Lấy hương thơm xoa trên thân thể, mặc vào các loại xiêm y rực rỡ. Chúng đeo chuỗi anh lạc, đầu đội mũ bằng hoa vi diệu của cõi Trời, đến thành sắt nói với mọi người rằng:

– Này hỡi các vị, hãy đi theo chúng tôi để hưởng sự vui sướng. Nơi chúng tôi ở không có đàn ông, xin hãy về ở và che chở cho chúng tôi.

Đoàn buôn buôn nghe vậy cảm động liền bảo nhau đi theo. La sát liền đưa họ đến gần thành La sát. Chúng đưa họ đến một vùng rộng lớn, có rừng núi hoa quả tốt tươi. Có hồ ao xen lẫn các loại hoa, chim chóc vui hót líu lo.

*

Khu thành của La sát trang nghiêm xinh đẹp, tường xung quanh bằng pha lê trong suốt. Nhìn từ xa khu thành giống như một áng mây trắng, hiện ra từ trong lòng đất. Bấy giờ La sát nữ dẫn đoàn buôn đến khu thành ấy rồi, liền bảo họ thay quần áo cũ. Chúng cho dùng các loại hương thơm hòa nước tắm gội, rồi dùng năm thứ dục lạc làm cho vui thích. Sau đó những quỷ La sát nữ cùng nói với họ rằng:

– Các vị cứ ở nơi đây mà hưởng lạc, chớ đến phía nam thành, ở đó có rất nhiều loài quỷ dữ tợn.

Chủ buôn vốn là người can đảm và thông minh. Một hôm, nhân lúc đám La sát nữ ngủ say liền một mình đến phía nam thành xem xét. Qua một quãng đường dài, anh thấy trước mặt mình là một khu thành bằng sắt cao lớn. Lại nghe có tiếng người kêu la cầu cứu ở bên trong, liền tìm nơi trèo lên thành quan sát.

*

Nhìn vào thành, anh thấy cảnh tượng không khác gì Địa ngục: Trong thành vô số xác chết không toàn thây. Có người bị ăn gần hết, có người bị ăn một nửa. Có người chưa chết nhưng thân thể bị cắt xẻ. Hoặc có người chỉ còn da bọc xương, mắt mũi sâu hoắm, mê man lăn trên đất. Kinh dị nhất là họ chẳng có gì ăn, phải ăn thịt lẫn nhau cầm hơi.

Họ nhìn thấy anh lền hỏi:

– Ngài là ai, là Trời hay là Rồng, lạ Dạ xoa hay Đế Thích. Ngài thương xoát chúng tôi mà đến cứu đó chăng?

Anh ta liền đáp:

– Hỡi những con người khốn khổ! Tôi không phải là Trời, Rồng. Không phải là Đại Phạm Thiên hay Đế Thích, tôi cũng là người như các bạn mà thôi.

Anh kể lại cho họ nghe hành trình của mình, rồi hỏi họ:

– Tại sao các vị lại ở đây chịu những điều đau khổ như vậy?

Họ liền bảo:

– Đoàn các anh giống hệt chúng tôi trước đây. Chúng tôi cũng gặp nạn mà lên vùng đất này. Cũng gặp phải quỷ La sátnữ, cũng hưởng lạc như các anh. Sau đó la sát đem chúng tôi giam trong khu thành sắt này rồi ăn thịt dần. Đến nay đã ăn gần hết rồi.

*

Chúng tôi cũng cùng với bọn quỷ La sát hòa hợp, sanh ra con cái. La sát nữ ngọt ngào quyến rũ nhưng ham ăn thịt, con cái sinh ra đều bị chúng ăn hết. Anh nên nhanh quay trở lại báo cho người của mình biết.

Anh liền bảo họ cùng mình tìm cách bỏ trốn, thì họ bảo:

– Ngày mười lăm tháng tư là dịp lễ hội. Lúc mặt trăng mặt Trời cùng với sao Mão hòa hợp với nhau. Có một con ngựa chúa tên gọi là Kê Thi tướng mạo đoan chánh, ai trông thấy cũng thích, Đầu ngựa chúa màu đen pha hồng, chạy nhanh như gió, tiếng hí như trống vi diệu. Nơi nào ngựa chúa ấy dừng lại chính là nơi có lúa gạo. Gạo này không có vỏ trấu, rất sạch sẽ và thơm ngon, đủ các mùi vị. Thức ăn của ngựa chúa ấy là thứ gạo này.

Ngựa chúa Ăn rồi đi đến bờ biển, khi ấy nó phát ra tiếng người mà nói lời như vậy: Ai muốn vượt qua dòng nước khổ đau của biển lớn kia? Chỉ cần nói đồng ý ba lần, ta sẽ đưa sang bờ bên kia!

Nếu gặp được ngựa chúa như vậy thì được thoát khỏi tai họa, thoát khỏi đây. Ngoài ra không còn cách nào hơn nữa. Nếu như các anh muốn thoát khỏi nơi đây thì phải làm như thế.

*

Anh hỏi họ:

– Các ông có thể đã từng trông thấy ngựa chúa chưa? Nếu như các ông trông thấy ngựa chúa thì vì sao giờ vẫn ở nơi đây?

Họ liền bảo:

– Chúng tôi hễ trèo lên thành thì thành liền cao hơn. Hễ đào đất muốn ra ngoài thì lổ đào ấy khép kín lại. Không thể thoát ra khỏi nơi này, nên đành chịu cho La sát nữ ăn thịt! Các anh nếu thoát khỏi nơi đây thì hãy giúp chúng tôi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ quyến thuộc! 

Chủ buôn nghe xong vô cùng sợ hãi trở về, thấy quỷ La sát nữ hãy còn say sưa ngủ. Đến ngày rằm tháng tư anh nói cho những người bạn biết rằng:

– Hôm nay các ông cẩn thận đừng phóng túng. Đừng tham đắm phụ nữ, đừng tham lam ăn uống! Tôi đối với các ông trong lòng vô cùng thương xót, nay tôi nói điều bí mật này..!

Mọi người nghe anh kể lại xong tất cả đều kinh sợ. Họ chờ đến đêm khi tất cả các La sát nữ kia ngủ say, liền trốn đi tìm ngựa chúa. Một ngày kia họ tìm được ngựa chúa và được đưa đến bờ biển, bấy giờ ngựa bảo:

– Ai muốn vượt qua bờ bên kia của dòng nước khổ đau này, tôi sẽ cõng mà vượt qua yên ổn, khiến cho đến được bờ bên kia!

Lúc ấy những người buôn nghe ngựa chúa nói lới như vậy rồi, vui mừng chắp tay cúi đầu lạy ngựa chúa, mà bảo rằng:

– Tốt lành thay ngựa chúa! Chúng tôi muốn vượt qua bờ bên kia. Xin cứu giúp chúng tôi từ bờ bên này của dòng nước đến được bờ bên kia!

*

Ngựa chúa bảo:

– Các ông nên biết rằng! La sát nữ kia không bao lâu sẽ đến. Hoặc đem con cái biểu lộ đau thương trước mặt các ông. Hoặc xót khóc lóc năn nỉ các ông ở lại. Khi đó các ông đừng sanh tâm nhiễm trước, đừng yêu thương lưu luyến.

Nếu như các ông khởi lên ý nghĩ này, thì đang trên lưng tôi ắt sẽ rơi xuống, làm thức ăn cho những La sát kia. Vì thế các ông nên khởi lên ý niệm như vầy: “Kia không phải là những đồ vật của mình. Kia không phải là con cái của mình, rồi nhất quyết ở trên lưng tôi, tôi sẽ đưa đến bờ bên kia yên ổn.”

Mọi người cùng bám vào ngựa chúa bay lên hư không. Lúc ấy đám quỷ La sát phát hiện ngựa chúa. Chúng liền mang con cái chạy nhanh đến bờ biển, đau xót gào khóc mà nói rằng:

– Này các anh, sao lại bỏ chúng tôi đi. Ở đây vợ đẹp con ngoan, tình nghĩa đậm sâu không ở, sao lại ra đi? Nếu chúng tôi có gì sai thì xin sám hối, từ nay nguyện không làm điều xấu ác. Hoặc nếu không cần đến chúng tôi, thì con cái của chúng ta đây, xin nhận lấy mà mang theo.

Mặc cho quỷ La sát than khóc kêu la, ngựa chúa Kê Thi vẫn mang những người buôn ấy bay nhanh trên trời. Nhờ đó năm trăm người yên ổn vượt qua được bờ bên kia của biển, đến cõi Diêm phù đề.

*

Này các Tỳ kheo! Ý các thầy nghĩ thế nào? Ngựa chúa Kê Thi lúc ấy chính là ta. Người chủ buôn chính là ông Xá Lợi Phất. Năm trăm người buôn lúc ấy chính là các đệ tử San Xà Da ba Ly. Ta ở vào lúc ấy dẫn năm trăm người buôn này cùng thoát ách nạn khổ đau. Ta ở trong cánh rừng bát ngát của tà kiến, hóa độ làm cho vượt qua được biển cả sanh tử.

Vì vậy cho nên các thầy hãy ở nơi Phật, nên sanh tâm cung kính tôn trọng!”

(Quỷ La sát -Theo Pháp uyển châu lâm)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Quán Bất Tịnh là gì

9 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog