Ma Hầu La Già là gì
Pháp Giới 5 tháng trước

Ma Hầu La Già là gì

Ma Hầu La Già dịch là “đại phục hành”, tức là đại mãng xà, còn gọi là địa long. Rồng thì có thần thông, còn chúng thì chẳng có thần thông. Tâm của chúng thường đố kỵ và sân hận, thường phun độc hại người.

Trước khi chúng chưa quy y Phật, thì chuyên phóng khí độc để hại người, hại súc vật để làm thức ăn. Sau khi quy y Phật rồi, cải tà quy chánh, trở thành thần hộ pháp, bảo hộ thân tâm người tu đạo chẳng bị tổn hại. Đại mãng xà này là một trong tám bộ chúng Trời rồng. Người nếu có tâm sân hận, hiểm độc sau khi chết đa phần đọa làm mãng xà.

  • A Tu La.
  • Tứ Đại Thiên Vương.
  • Chư Thiên Thần là gì.
  • Khẩn Na La.
  • Quỷ thần là gì
  • Thần linh là gì
  • Càn Thát Bà.
  • Ca Lâu La – Kim sí điểu Đại bàng.
Ma Hầu La già - Đại mãng xà vương
Ma Hầu La già – Đại mãng xà vương

Ma Hầu La Già – Đại Mãng Xà

Hòa Thượng Tuyên Hóa Kể: “Vào thời vua Lương Võ Ðế, ông ta là Phật giáo đồ, cung kính phụng sự Tam Bảo. Thế nhưng hoàng hậu Hi Thị, vợ của vua thì ngược lại. Bà ta chẳng kính Phật, chẳng kính pháp, chẳng kính tăng. Vì bà ta chẳng tin Tam Bảo, cho nên khi bà ta chết đi rồi, thì đọa làm đại mãng xà. Do còn chút phước nên mãng xà đó lại nói được tiếng người. Mãng xà này trở về nhờ vua Lương Võ Ðế siêu độ, nói với vua: ‘’Ông có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của ông, hoàng hậu Hi Thị. Vì tôi chẳng kính tin Tam Bảo, cho nên phải đọa làm thân mãng xà.’’

Vua nghe rồi bèn thỉnh thiền sư Chí Công đến siêu độ bà ta. Bổn lai vị thiền sư này, là người mà bà ta phản đối nhất khi bà ta còn sống. Khi bà ta chết rồi làm thân mãng xà, thì lại đến đảnh lễ sám hối với thiền sư Chí Công. Do đó, thiền sư Chí Công bèn tạo bộ ‘’Lương Hoàng Sám’’.

‘’Lương Hoàng’’ tức cũng là Lương Võ Ðế. ‘’Sám’’ là sám hối, để cho vua Lương Võ Ðế lạy bộ sám này, siêu độ cho vợ của ông ta. Nhờ công đức lạy bộ Lương Hoàng Sám này, mà vợ của vua Lương Võ Ðế thoát khỏi thân mãng xà, được sinh về cõi trời. Khi Phật còn tại thế thì loài này quy y Tam Bảo, cho nên chúng cũng là Phật giáo đồ, là hộ pháp.

*

Trước kia, có một nơi nọ tại Trung Quốc, có người chuyên môn bói toán rất linh nghiệm. Tại sao mà họ bói toán linh nghiệm như thế? Vì bên trong của họ có yêu quái, ma quỷ giúp đỡ họ. Thứ ma quỷ đó, mỗi năm chỉ cần ăn một đồng nam và một đồng nữ. Cho nên ông thầy bói đó, mỗi năm đều trộm bắt một cặp đồng nam và đồng nữ, để cúng tế cho ma quỷ đó.

Một năm đó ông ta bắt người đồng nữ của gia đình nọ. Gia đình này thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi cô ta bị bắt nhốt vào phòng để chờ ma quỷ đến bắt ăn, thì cô ta ở đó luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

Một lúc sau, ma quỷ đến gian phòng đó. Từ cửa sổ thấy cô ta, thì cặp mắt của ma quỷ phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu đến thân cô ta. Song vì miệng cô ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên từ trong miệng của cô ta, cũng phóng ra ánh sáng.

Ðột nhiên cô ta cảm thấy có vật gì rất to lớn, từ trên phòng rớt xuống. Cô ta còn cho rằng là yêu quái muốn đến ăn thịt mình. Cô sợ quá kêu to lên. Ngay lúc ấy bên ngoài có lính đi tuần ban đêm nghe tiếng kêu, bèn chạy đến gần thì nghe tiếng cô gái từ trong phòng. Lính phá cửa xông vào, đến cửa phòng thì thấy thi thể của con mãng xà rất lớn. Con mãng xà to lớn đó tức là Ma hầu la già vậy.

*

Kết quả người bói toán đó, bị cảnh sát bắt đi tra hỏi: “Tại sao ông lại bắt cô gái này đến đây”?

– Ông ta mới nói: “Tôi có một vị tiên giúp đỡ bói toán cho mọi người. Vị tiên này mỗi năm phải ăn thịt một cặp đồng nam đồng nữ. Đã mấy năm qua tôi đều cúng cho vị tiên đó, cho nên vị tiên đó giúp đỡ tôi bói toán rất linh, kiếm được rất nhiều tiền”.

Nói xong cảnh sát bắt ông ta giam vào ngục. Ông ta bói toán rất linh, song chẳng bói toán được cho mình. Kết quả bị luật pháp trừng phạt chém đầu thị chúng. Câu chuyện như thế, tức là thật sự chứng minh: “Nguyền rủa các thuốc độc, muốn làm hại thân người. Nhờ sức niệm Quán Âm, trở lại hại người đó”. Cho nên hại người tức là hại mình.

Ma Hầu La Già Vương hộ trì Chánh Pháp

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Ma Hầu La Già Vương dịch là “đại phục hành”. Vì chúng chẳng có chân, chỉ dùng bụng để đi, tức cũng là đại mãng xà. Chúng đều là Bồ Tát thị hiện, cố ý hiện ra đại phục hành. Ðó là biểu thị sự từ bi của Bồ Tát: Vì hạnh môn lợi kẻ khác mà thị hiện, không chấp trước hình tướng của mình. Cho nên hiện ra hình tướng Bát bộ.

Ðại phục hành còn gọi là “địa long”. Chúng chẳng có thần thông, nhưng độc hại người. Tuy nhiên hại người, nhưng chịu cảm hóa của Phật pháp mà làm thần hộ pháp. Phàm là người có tâm đố kỵ, đời sau sẽ chiêu cảm làm loài này. Hoàng hậu của vua Lương Võ Ðế, vì sinh tâm đố kỵ, cho nên sau khi chết đọa làm đại mãng xà.

*

Mười vị Ma Hầu La Già Vương này, làm thượng thủ trong chúng Ma Hầu La Già, ngoài ra còn có vô lượng vô biên Ma Hầu La Già Vương không thể tính đếm được. Những vị Ma Hầu La Già Vương này, đều siêng năng tu tập pháp phương tiện rộng lớn. Khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn cắt đứt lưới ngu si, không còn bị trói buộc, mà đắc được trí huệ tự tại

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ nhất tên là Thiện Huệ. Vì vị này có trí huệ thiện, lại có tri thức thiện, nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ hai tên là Thanh Tịnh Oai Âm. Vì âm thanh của vị này không những có oai lực mà còn thanh tịnh, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ ba tên là Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế. Vì vị này có trí huệ thù thắng, lại có diệu kế trang nghiêm nhiều thứ báu, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ tư tên là Diệu Mục Chủ. Vì mắt của vị này rất vi diệu và trang nghiêm mỹ lệ, thành chủ của ngũ quan, cho nên được tên này.

*

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ năm tên là Như Ðăng Tràng Vi Chúng Sở Quy. Vì vị này thường phóng quang minh, giống như đèn sáng mà thành tràng, làm chỗ quy y và ngưỡng vọng cho đại chúng, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ sáu tên là Tối Thắng Quang Minh Tràng. Vì vị này có tràng báu thù thắng nhất và sáng nhất. Tràng báu này giống như lưới La Tràng cung điện trời Ðế Thích, ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, lỗ này thông với lỗ kia, trùng trùng vô tận cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ bảy tên là Sư Tử Ức. Vì tâm của vị này khoan hồng đại lượng, như tấm lòng của sư tử, nhẫn được việc khó nhẫn, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ tám tên là Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm. Vì âm thanh của vị này thanh tao hòa nhã, rất êm tai, dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ chín tên là Tu Di Kiên Cố. Vì thân thể của vị này rất cao, kiên cố như núi Tu Di, cho nên được tên này.

Vị Ma Hầu La Già Vương thứ mười tên là Khả Ái Lạc Quang Minh. Vì trên thân của vị này phóng ra một thứ quang minh, khiến cho người thấy được sinh tâm vui thích đáng ưa, cho nên được tên này.

(Ma Hầu La Già là gì – Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Tuệ Tâm 2021. 

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Vô Ngã là gì

18 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog