Lục đạo luân hồi là gì
Pháp Giới 7 tháng trước

Lục đạo luân hồi là gì

Lục Đạo Luân Hồi là gì? Lục là sáu, Đạo có nghĩa là đường, Luân nghĩa là luân chuyển, Hồi nghĩa là quay trở lại. Như vậy, Lục đạo luân hồi nghĩa là sáu đường hay sáu nẻo mà chúng sanh, tùy theo nghiệp thiện thiện ác đã gieo, buộc phải luân chuyển và tái sanh đến một trong sáu nẻo này. Trừ phi bạn tu hành đắc quả A La Hán hoặc vãng sanh về cõi Tịnh Độ thì không phải tái sanh, còn không thì cứ theo nghiệp nhân đã gieo mà vô lượng kiếp trong vị lai sẽ phải tái sanh trong lục đạo. Lục đạo luân hồi là:

 1. Cõi Trời.
 2. Cõi Người.
 3. Cõi A Tu La.
 4. Cõi Súc sanh.
 5. Cõi Ngạ Quỷ.
 6. Cõi Địa ngục.

Chúng ta vô thỉ kiếp đến nay đã sinh ra rồi chết đi vô lượng vô biên kiếp. Mỗi lần tái sinh tùy theo nghiệp lực mà lên xuống, trôi lăn trong sáu nẻo này. Lại lục đạo luân hồi là quy luật chung của pháp giới chúng sanh. Đức Phật nhìn thấy bằng tuệ giác của Ngài và giảng cho chúng ta biết. Chứ không phải đạo Phật tạo ra lục đạo luân hồi như nhiều người lầm tưởng!

 • Cách thay đổi vận mệnh
 • Âm đức là gì
 • Tam giới là gì.
 • Quỷ thần là gì.
 • Thần linh là gì.
 • 10 chuyện tâm linh có thật.
Lục Đạo Luân Hồi là gì
Lục Đạo Luân Hồi là gì

Lục đạo luân hồi là gì

Luận Trí Độ nói: “Nghiệp báo của Lục đạo không ngoài phạm vi thiện ác. Mỗi thứ đều có ba phẩm là thượng, trung, hạ. Thượng phẩm sinh vào trời, trung phẩm sinh vào người, hạ phẩm sinh vào bốn ác đạo”. Mười nghiệp thiện này gồm: Ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý:

 1. Ba nghiệp của thân là: Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm.
 2. Bốn nghiệp của miệng là: Miệng không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói thô ác.
 3. Ba nghiệp của ý là: ý không tham lam, không giận hờn, không si mê tà kiến.

Trên đây là mười nghiệp lành, trái ngược lại là mười nghiệp ác. Chúng ta hết thảy đều do tạo mười loại nghiệp thiện ác trên đây mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Theo đó thì lục đạo luân hồi gồm có:

1.Thiên đạo

Thiên đạo tức là chư Thiên nơi các cõi trời. Đây là chỉ cho chúng sanh ở các cõi trời do tu thượng phẩm Thập thiện nên được hưởng phước Thiên nhân. Trong hai mươi tám tầng trời thuộc tam giới thì:

 • Sáu hạng trời ở cõi Dục đều có hình tướng nam nữ. Dục nhiễm tùy theo cao thấp mà có nặng nhẹ.
 • Mười tám hạng trời ở cõi Sắc, không hình tướng nam nữ. Không có sự dục nhiễm, dùng thiền định để trưởng dưỡng sắc thân.
 • Còn bốn hạng trời ở cõi Vô sắc thì không hình tướng sắc thân, duy có tâm thức, vì là báo thể của không định
2. Nhân đạo

Nhân đạo tức là nẻo người, Lập Thế Luận nói: “Loài người do tu trung phẩm Thập thiện mà được sanh. Trong lục đạo luân hồi chỉ có nhân thú là nhiều kiêu mạn, nhưng về phần trấn định tâm ý lại hay hơn các nẻo kia”.

Luận về phước báo, người ở ba châu: Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lư Châu thù thắng hơn. Nhưng về nhân duyên giải thoát thì họ lại kém thua người ở Nam Thiệm Bộ Châu. Vì nơi đây có ba điều đặc biệt: Con người trí lanh lợi nhớ dai; Nhiều kẻ siêng tu phạm hạnh; Thường có Phật ra đời.

3. A Tu La đạo

A Tu La là gì. là loại chúng sanh nhiều sân hận, đa số có hình tướng không đoan chánh. Nam xấu xí còn nữ thì vô cùng xinh đẹp. Trong Kinh luận có chỗ cho rằng loài A Tu La do gây nhân hạ phẩm Thập thiện mà được sanh. Nhưng đó chỉ là nói riêng về một phương diện mà thôi. Sự thật, phần chánh nhân là loài nầy do hay nóng giận, hiếu thắng ưa tranh cãi mà được sanh.

4. Súc sanh đạo

Còn gọi là nẻo súc sanh, trong kinh nói loài nầy do nhân hạ phẩm thập ác mà được sanh. Chủng loại súc sanh tuy nhiều, song đại ước có ba: Loại bay trên hư không, loại ở mặt đất và loại sống dưới nước. Theo kinh Chánh Pháp Niệm, Súc sanh có đến 40 ức chi loại khác nhau. Duyên phận của loại nầy cao thấp không đồng, cao như Kim súy điểu vương, Long vương, có uy phước thần thông; Thấp như dòi, đỉa, côn trùng, sống một khung cảnh nhơ nhớp tối tăm, ngắn ngủi. 

5. Ngạ quỷ đạo

Trong kinh có nói loài Ngạ quỷ do nhân trung phẩm thập ác mà được sanh, và sắp quỷ đạo sau súc đạo. Nhưng đó là chỉ nói riêng về phương diện Ngạ quỷ. Sự thật, nếu nói rộng, phải gọi là Quỷ thần thú, vì loài nầy chia làm hai hạng: Hạng có uy phước và hạng không uy phước. Loại Quỷ thần uy phước cũng có cung điện, thân tướng trang nghiêm, nhiều kẻ tùy thuộc, hoặc thọ dụng những trân vị cam lồ, hoặc được người thờ cúng.

Loại nầy lại chia ra làm hai hạng: Chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chánh hay giúp đỡ nhơn gian; Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt không chân thật, hoặc đa dâm đa sát, thường làm tổn hại cho người. Loại quỷ không uy phước thì vất vả, ở chỗ âm u, thường đói khát, hoặc ăn những đồ bất tịnh.

6. Địa ngục đạo

Theo kinh Nghiệp Báo thì Địa ngục là nơi thác sanh của loài hữu tình tạo mười điều ác về thượng phẩm. Đây cũng là nơi khổ hải bậc nhất trong lục đạo luân hồi! Địa ngục tuy nhiều, nhưng đại ước có hai loại: Chánh ngục và biên ngục. Chánh ngục vị trí ở dưới châu Diêm Phù Đề và giữa núi Thiết Vi.

Chánh ngục lại có hai thứ: Hàn ngục và nhiệt ngục. Hàn ngục và nhiệt ngục mỗi thứ có tám nơi, mỗi nơi có 16 ngục phụ, mỗi ngục phụ lại có nhiều tiểu ngục khác nữa. Biên ngục cũng gọi là độc ngục, thì ở lẻ loi trên núi, nơi mé biển, dưới nước, chỗ đình miếu, giữa đồng trống, hoặc trong hang sâu.

Nghiệp duyên khiến chúng sanh trôi lăn trong Lục đạo luân hồi

Theo kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử nói: “Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, cùng với vô lượng số Đại chúng quy tụ vây quanh nghe thuyết pháp. Lúc ấy trong thành Xá Vệ có con trai của Đại trưởng giả Biện ý, đi theo con trai của năm trăm Trưởng giả, cùng đến nơi Đức Phật.

Lễ lạy Đức Phật xong, người ấy chắp tay thưa rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Con có những điều muốn thưa hỏi. Nguyện Đức Thế Tôn thương xót giải thích cho con:

*

Có nhân duyên gì được sanh lên cõi trời? Lại nhân duyên gì mà sanh trong loài người? Lại nhân duyên gì sanh trong địa ngục? Lại nhân duyên gì thường sanh trong ngạ quỷ? Lại nhân duyên gì sanh trong súc sanh?  Lại nhân duyên gì thường sanh trong dòng dõi tôn quý được môi người cung kính? Lại nhân duyên gì sanh trong hàng nô tỳ bị người ta sai khiến?

Lại nhân duyên gì trong hàng dân thường, hơi miệng thơm tho-thân tâm thường được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không phỉ báng? Lại nhân duyên gì được sanh làm người, thường chẳng yên ổn, thường nơm nớp sợ hãi?

Lại nhân duyên gì mà sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật, được nghe Pháp và được cúng dường chúng tăng. Thường không có gì sai trái. Thường được gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm niệm tốt lành. Nếu làm Sa môn thì sẽ được như nguyện?

Con thưa hỏi những điều như vậy, nguyện Đức Thế Tôn, giải thích phân biệt cho con. Để làm cho hội chúng được nghe Chánh giáo, khiến cho tất đều được an lành!

Đức Phật bảo với con trai Trưởng giả: Hãy lắng nghe kỹ càng, cố gắng suy nghĩ tường tận, Ta sẽ giải thích những điều quan trọng và tuyệt diệu cho con!

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi: 1. Sanh lên cõi Trời

Có năm điều thực hành sẽ được sanh lên cõi trời. Những gì là năm? Đó là:

 1. Tâm Từ Bi không giết hại, thương xót nuôi sống mạng của loài vật khiến cho chúng được yên ổn.
 2. Có đức hạnh hiền lành, không trộm cắp đồ vật của người, bố thí chứ không tham lam, cứu giúp những người nghèo thiếu.
 3. Trinh tiết trong sáng không phạm vào sắc thân nam nữ khác, tinh tiến giữ gìn giới luật-tôn trọng chay tịnh.
 4. Chân thành tín nghĩa không lừa dối đối với người, giữ gìn bốn lỗi lầm của miệng, không cần phải tham lam mà lừa dối.
 5. Không uống rượu, thậm chí không đưa qua miệng dù rất ít.

Thực hành năm điều này mới được sanh lên cõi trời.

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi: 2. Sanh trong cõi Người.

Đức Phật bảo với Biện ý: Lại có năm đều, được sanh trong loài người. Những gì là năm? Đó là:

 1. Bố thí làm ơn cứu giúp người nghèo khó.
 2. Trì giới không phạm vào mười nghiệp ác.
 3. Nhẫn nhục không làm rối loạn trước mọi tai nạn.
 4. Tinh tiến khuyến khích giáo hóa không hề lười nhác.
 5. Một lòng hầu hạ hiếu thảo, suốt đời trung thành.

Đây là năm điều, được sanh trong loài người, giàu có-sống lâu-đoan chánh-uy đức, được làm người đứng đầu, tất cả mọi người đều cung kính tôn trọng.

Lại có năm điều được sanh trong dòng dõi tôn quý, được mọi người cung kính.

Những gì là năm? Đó là:

 1. Làm ơn giúp cho khắp nơi.
 2. Lễ kính Tam bảo và những người lớn tuổi.
 3. Nhẫn nhục không có sân hận.
 4. Nhu hòa khiêm tốn.
 5. Nghe hiểu nhiều kinh giáo-giới luật.

Đây là năm điều, được sanh trong dòng dõi tôn quý, được mọi người cung kính.

Lại có năm điều, thường sanh trong hạng hèn mọn làm tôi tớ cho người.

Những gì là năm điều? Đó là:

 1. Kiêu mạn bất kính đối với cha mẹ.
 2. Ngang ngạnh có chấp không có tâm tùy thuận.
 3. Phóng túng không lễ kính đối với Tam tôn.
 4. Lấy nghề trộm cắp làm nghiệp sinh sống.
 5. Mắc nợ mà chạy trốn không trả.

Đây là năm điều, thường sanh trong hạng tôi tớ hèn mọn. 

Lại có năm điều, được sanh trong loài người, hơi miệng thơm, thân tâm thường được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không bị phỉ báng.

Những gì là năm? Đó là:

 1. Đối với mọi người rất chân thành chứ không lừa dối.
 2. Tụng kinh không phân biệt này kia.
 3. Bảo vệ giới pháp không bài báng Thánh đạo.
 4. Dạy cho người xa điều ác giữ điều thiện.
 5. Không tìm trì điều tốt-xấu của người.

Đây là năm điều, sanh ở trong loài người, hơi miệng thơm tho-thân tâm thường được an lành, được mọi người khen ngợi chứ không bị phỉ báng.

Lại có năm điều, nếu sanh trong loài người, thì thường gặp phải sự phỉ báng, bị mọi người oán ghét, hình dáng xấu xí khó coi, thân tâm không được yên ổn, thường nơm nớp sợ hãi.

*

Những gì là năm? Đó là:

 1. Đối với mọi người thường gian trá lừa dối chứ không hề chân thành thực sự.
 2. Người trong Đại hội có ai thuyết pháp thì lại phì báng họ.
 3. Thấy những người cùng học mà lại khinh khi để thử họ.
 4. Không thấy sự việc của người khác mà làm cho trở thành lỗi lầm.
 5. Nói hai lưỡi xúi giục làm cho đôi bân tranh chấp hỗn loạn.

Đây là năm điều, nếu sanh trong loài người thì thường gặp phải sự phỉ báng, bị mọi người oán ghét, hình dáng xấu xí khó coi, thân tâm không được yên ổn, thường nơm nớp sợ hãi.

Lại có năm điều, sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật-được nghe Pháp-được cúng dường chúng tăng, ban đầu không có gì sai trái, gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm niệm tốt lành, nếu làm Sa môn thì sẽ được như nguyện.

Những gì là năm điều? Đó là:

 1. Tự mình tôn thờ Tam Bảo, cũng khuyến khích người khác khiến họ kính trọng.
 2. Làm ra hình tượng Đức Phật, thì phải làm cho trong sáng thuần khiết.
 3. Thường vâng theo lời Đức Phật dạy, chứ không phạm những điều được tiếp nhận.
 4. Tâm Từ phủ khắp tất cả, cùng với bậc tôn quý đích thực bình đẳng như yêu quý con đỏ.
 5. Kinh pháp đã được tiếp nhận, đọc tụng không quản ngày đêm.

Đây là năm điều, sanh ra nơi nào cũng thường được gặp Phật- được nghe Pháp-được cúng dường chúng Tăng, ban đầu không có gì sai trái, gặp gỡ những người hiểu biết, đạt được tâm niệm tốt lành, nếu làm Sa môn thì sẽ được như nguyện.”

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi: 3. Đọa vào cõi Địa Ngục.

Đức Phật bảo với Biện Ý: Lại có năm điều, chết vào địa ngục trải qua ức kiếp mới thoát ra. Những gì là năm? Đó là:

 1. Không tin có Phật-Pháp-Tăng, mà dấy lên khởi phỉ báng khinh chê hủy hoại Thánh đạo.
 2. Phá hoại chùa tháp là chốn thờ phụng Đức Phật.
 3. Bốn chúng đệ tử quay lại phỉ báng lẫn nhau, không kể gì tội lỗi tai ương, không còn ý niệm cung kính tùy thuận.
 4. Phản nghịch không còn gì trên dưới-vua quan-cha con, không thuận theo nhau.
 5. Tương lai có muốn thực hành vì đạo, đã được thực hành vì đạo thì không thuận theo lời dạy bảo của thầy, mà lại tự mình cao ngạo khinh mạn phỉ báng thầy.

Đây là năm điều, chết vào địa ngục rồi, lần lượt trải qua địa ngục, không có hạn kỳ thoát ra.

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi: 4. Đọa vào cõi Ngạ quỷ.

Lại có năm điều, rơi vào trong ngạ quỷ. Những gì là năm? Đó là:

 1. Tham lam keo kiệt không muốn bố thí.
 2. Trộm cắp và bất hiếu với cha mẹ.
 3. Ngu dốt tối tăm không có tâm Từ.
 4. Tích góp tiền bạc của cải không chịu chu cấp ăn mặc.
 5. Không giúp đỡ cho cha mẹ-anh em vợ con-tôi tớ.

Đây là năm điều, rơi vào trong ngạ quỷ.

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi: 5. Đọa vào cõi Súc Sanh.

Lại có năm điều, gây ra việc làm của súc sanh phải rơi vào trong súc sanh. Những gì là năm? Đó là:

 1. Phạm giới lén lút trộm cắp.
 2. Mắc nợ mà chống cự không trả.
 3. Sát hại mạng sống đem thân đền trả.
 4. Không thích nghe nhận kinh pháp.
 5. Thường vì nhân duyên trai giới-thiết hội khó khăn mà lấy thế tục làm duyên.

Đây là năm điều, sanh trong loài súc sanh.

Nghiệp duyên sanh trong Lục đạo Luân hồi:  6. Đọa vào cõi A Tu La

Theo trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt: Có mười nghiệp phải chịu quả báo A-tu-la:

 1. Một là thân làm các việc ác nhỏ.
 2. Hai là miệng làm các việc ác nhỏ.
 3. Ba là ý làm các việc ác nhỏ.
 4. Bốn là nổi lên kiêu mạn.
 5. Năm là nổi lên ngã mạn.
 6. Sáu là nổi lên tăng thượng mạn.
 7. Bảy là nổi lên mạn lớn.
 8. Tám là nổi lên mạn tà.
 9. Chín là nổi lên mạn quá mạn.
 10. Mười là đem các thiện căn hồi hướng về đường A-tu-la.

Nếu theo kinh Chánh Pháp Niệm diễn rộng, phần nhiều do ba loại nghiện nhân sân, mạn và nghi bắt phải chịu quả báo sinh vào đường ấy.

Xem Thêm:   Tình Yêu Thương Là Gì

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

14 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog