Hồng Danh Sám Hối
Pháp Giới 5 tháng trước

Hồng Danh Sám Hối

Hồng Danh Sám Hối hay còn gọi là Hồng Danh Bửu Sám. Danh hiệu của Phật là danh hiệu tôn quý nhứt trong đời, nên gọi là “Hồng danh”. Toàn thể những đoạn văn dưới đây: Trước xướng lễ danh hiệu của chư Phật để rồi cầu ai sám hối, là pháp sám hối rất báu quý, vì có thể đem nhiều sự lợi ích lớn lao cho hàng nhơn, nên gọi là “Hồng Danh Bửu Sám”. Văn sám hối nầy là của ngài Bất Động Pháp Sư đời tống soạn ra. Toàn văn chia làm 108 lạy để biểu nghĩa đối trị 108 món phiền não. Nên chính tên là “Lễ Phật đại sám hối văn”.

  • Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
  • Kinh Lăng Nghiêm.
  • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
  • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni.
  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni.
  • Cách tụng kinh tại nhà.
Hồng Danh Sám Hối
Hồng Danh Sám Hối

Người thời nay chẳng biết rằng: “Phàm bất kỳ nghi thức nào của Phật Pháp nhất định phải được soạn ra bởi chư Tổ Sư hoặc Bậc đã hoàn toàn Chứng Đạo. Nếu khởi tâm ngã mạn mà tùy tiện soạn nghi thức cho người…hậu quả thật vô cùng khôn lường.”

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bản Hồng Danh Sám Hối. Đây là bản chuẩn được một bậc Chân tu, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt. Nguyện người đọc hữu duyên xin lễ sám tụng đọc bản này, nhiệm mầu vô cùng!

HỒNG DANH SÁM HỐI

Bất Động Pháp Sư thuật.

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch.

1. Tán Thán công đức của Chư Phật

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt sáng rỡ dùng nghiêm thân

Chúng con chí tâm quy mạng lễ. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

2. Quy Y Tam Bảo

Nam mô Quy y Kim Cang Thượng sư. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

3. Phát Tâm Tối Thượng Thừa

Con nay phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báu nhơn Thiên, cùng quả Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị Bồ tát trong quyền thừa. Con chỉ y theo tối thượng thừa, phát tâm Bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới chung cùng một lúc đồng chứng đặng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

4. Quy Y Vô Tận Tam Bảo

Nam mô Quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả tôn Pháp. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

5. Xưng Dương Mười Hiệu Của Chư Phật

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

6. Lễ 89 Hiệu Phật

Nam mô Phổ Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Phổ Minh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Phổ Tịnh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Ma Ni Tràng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bửu Tích Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đại Bi Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Từ Lực Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Từ Tạng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thiện Ý Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Kim Hoa Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Hư Không Bửu Hoa Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tài Quang Minh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thường Quang Tràng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Quang Thế Đăng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tu Di Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tài Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Kim Hải Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đại Thông Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Bửu Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Long Tôn Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Hỏa Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Nguyệt Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Nguyệt Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Vô Cấu Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Ly Cấu Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Dõng Thí Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Thanh Tịnh Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Ta Lưu Na Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thủy Thiên Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Kiên Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Quang Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Vô Ưu Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Na La Diên Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Công Đức Hoa Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Hồng Danh Sám Hối

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Tài Công Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đức Niệm Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Hoa Du Bộ Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

7. Sám Hối Tội Lỗi

Các đức Phật Thế Tôn khắp trong tất cả thế giới như thế thường trụ tại trong đời, xin các đức Thế Tôn nên từ niệm con. Hoặc đời nầy của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến nay gây phạm các điều tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo.

Đồ vật của tháp, của hiện tiền Tăng, hay của tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy mình vui mừng theo.

Năm tội vô gián, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo.

Mười điều bất thiện, hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm mình vui mừng theo.

Bao nhiêu tội chướng của con gây tạo ra, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng các ác thú khác, đọa vào chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ ác kiến. Những tội chướng đáng bị đọa vào các nơi khổ báo như thế, nay con đều sám hối.

8. Hồi Hướng Căn Lành

Nay các đức Phật Thế Tôn nên chứng biết cho con. Con lại đối trước các đức Phật Thế Tôn mà bạch lời nầy:

Hoặc đời nầy của con, hoặc đời khác của con đã từng làm việc bố thí, hay giữ gìn giới pháp trong sạch, nhẫn đến thí cho loài chim muông một vắt cơm.

Hoặc đã từng tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành, tu hạnh đạo Bồ đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm Vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành; hiệp nhóm, so đếm, tính lường tất cả căn lành thảy đều hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Các đức Phật trong thuở quá khứ, vị lai và hiện tại cách thức hồi hướng như thế nào, con cũng hồi hướng như thế đó. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

9. Tổng Kết Hai Đoạn Trước

Những tội lỗi con đều sám hối

Các phước lành con vội tùy hân (vui ưa theo)

Với cùng thỉnh Phật công huân

Trí mầu vô thượng nguyện thuần nên ngay

Các đức Phật khứ, lai, hiện tại

Trong chúng sanh thắng đại Thánh Vương

Biển khơi công đức không lường

Con nay quy mạng nguyện thường lễ tin. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

10. Lễ Kính Chư Phật

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước

Cả ba đời các đức Pháp Vương

Con dùng ba nghiệp tịnh xương (sạch tốt)

Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền

Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai khắp hiện tự thân

Mỗi thân lại hiện trần thân

Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

11. Xưng Tán Như Lai

Trong một trần có trần số Phật 

Đều ở trong hội bậc thượng nhơn

Khắp cùng pháp giới mảy trần

Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong

Biển âm thanh đều dùng trọn vận

Diệu ngôn từ vô tận khắp vang

Vị lai cả kiếp thảy toàn (tất cả)

Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu! (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

12. Quảng Tu Cúng Dường

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát

Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn

Như kia đồ tốt trang hoàng

Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.

Y tối thắng cùng hương tối thắng

Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông

Đều nhiều như Diệu Cao Phong (núi Tu Di)

Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên

Tâm thắng giải mông mênh con dụng

Phật ba đời thảy cũng tin kiên (tin chắc)

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

13. Sám Hối Nghiệp Chướng

Các tội ác xưa con lầm lỡ

Do tham sân muôn thuở xui nên

Từ thân ngữ ý sanh lên

Nay con cả thảy đều bền sám luôn. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

14. Tùy Hỷ Công Đức

Các chúng sanh khắp mười phương cõi

Bực Nhị thừa: Hữu học cùng Vô

Như Lai Bồ tát vẹn tuyền,

Có bao công đức con nguyền vui ưa. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

15. Thỉnh Chuyển Pháp Luân

Thế gian đăng trong mười phương nước

Lúc tối sơ thành được Bồ đề

Nay con đều thỉnh một bề

Giảng truyền pháp diệu vỗ về quần sanh. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

16. Thỉnh Phật Trụ Thế

Các đức Phật muốn toan nhập diệt

Con chí thành mải miết ân cần

Cúi mong ở mãi kiếp trần,

Làm cho lợi lạc khắp cùng sanh linh. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

17. Phổ Giai Hồi Hướng

Bao nhiêu phước cúng dường, lễ tán

Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân

Vui theo sám hối thiện căn

Hồi sanh hướng Phật cao thăng Bồ đề. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

18. Quy Chơn Thừa Và Tổng Kết 

Con nguyện đem đức dày thắng lợi

Hồi hướng chơn pháp giới tối cao 

Tánh, tướng Tam Bảo thế nào

Hải ấn tam muội dung vào tục chơn

Biển công đức khôn lường như thế

Nay con đều đem để hồi về:

Dưới cho muôn loại nương kề

Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn. (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý

Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si

Chê bai chánh pháp Mâu Ni (Phật)

Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng

Như trên nghiệp chướng tội thâm

Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn

Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới

Độ chúng sanh chẳng ngại gian lao

Hư không thế giới dẫu hao

Chúng sanh phiền não với nào nghiệp chung (cùng tận)

Nay con hồi hướng rộng lung Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên! (Đánh chuông, lạy 1 lạy)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát Ma ha tát (3 lần). 

(Hồng Danh Sám Hối – Hết)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Quả báo Phá thai cực nặng

3 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog