Hội Long Hoa là gì
Pháp Giới 7 tháng trước

Hội Long Hoa là gì

Hội Long Hoa là lúc  Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Ngài thành đạo dưới cội Long hoa Bồ Đề. Cây ấy có những nhánh cây trông giống hình dáng con rồng phun ra những đóa hoa nên gọi là cây Long Hoa. Ngài sẽ thuyết pháp trong ba hội độ vô lượng chúng sanh nên gọi là Long Hoa Tam Hội.

  • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật.
  • Sự thật về hạn Tam tai.
  • Cách thay đổi vận mệnh
  • Âm đức là gì.
  • Sự thật về Cầu Cơ.
  • 10 chuyện Tâm linh có thật.
  • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
Hội Long Hoa là gì
Hội Long Hoa là gì

Những tà kiến về thiên cơ tận diệt và Hội Long Hoa

Hội Long Hoa không phải thiên cơ tận thế như ngoại đạo rao truyền, không phải thế đâu! Gần đây, có nhiều thuyết tuyên truyền nói không bao lâu hội Long Hoa sẽ mở. Ðức Di Lặc sẽ ra đời giáo hóa chúng sanh. Có người lại quả quyết rằng: Độ chừng 40 năm nữa, sẽ có hội Long Hoa mở ra tại núi Cấm.

Chẳng những ở Việt Nam, mà thời gian trước tại Trung Hoa cũng có thuyết ấy. Đó là do những người của các giáo phái khác không tham khảo chính xác về đạo Phật. Nghe nói hội Long Hoa rồi phụ họa theo mà tuyên truyền thôi. Nếu có người thử hỏi ý nghĩa của hai chữ Long Hoa, không chừng họ chẳng hiểu là gì!

Cũng có giáo phái cố ý đem hội Long Hoa của đạo Phật làm của mình, nên mới sanh ra sự đồn đãi như trên. Xét ra họ được điểm tốt là khuyên mọi người cố gắng làm lành: “Để rồi gần đây sẽ gặp Di Lặc”. Nhưng cũng có điều lỗi lầm là đã vô tình hoặc cố ý làm sai lạc giáo thuyết trong kinh Phật.

Hội Long Hoa và thời gian Đức Di Lặc thành Chánh giác

Theo Phật giáo, Ðức Phật Thích Ca ra đời lúc nhơn thọ còn 100 tuổi. Qua mỗi trăm năm thọ số con người bớt xuống 1 tuổi. Giảm đến khi nhơn thọ còn 10 tuổi rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ chín của trụ kiếp.

Sang tiểu kiếp thứ mười. Lúc nhơn thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Ðức Phật Di Lặc mới xuất thế. Từ khi Phật Thích Ca niết bàn đến nay đã được 2.508, ta tạm kể chẵn là 2.500 năm, mức sống con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ.

Lấy mức nhơn thọ 75 tuổi kể theo số niên kiếp tăng giảm, thì từ đây đến lúc Ðức Di Lặc ra đời còn 8.805.500 năm nữa. Lúc Ðức Di Lặc thành chánh giác, Ngài ngồi nơi một gốc đại thọ, cành cây như mình rồng, hoa nở tủa ra bốn bên như những đầu rồng, nên gọi cây nầy là Long Hoa bồ đề. Sau khi thành đạo quả. Phật Di Lặc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ Long Hoa pháp hội.

*

Theo kinh Di Lặc Hạ Sanh và Trường A Hàm, thì khi Ðức Di Lặc giáng sinh, nhơn thọ được tám muôn tuổi. Bấy giờ mực nước biển giảm xuống để lộ thêm 3.300 du thiện na đất liền. Châu Nam Thiệm Bộ chu vi rộng được một vạn du thiện na. Dưới đây là một đoạn kinh tả cảnh tượng vui đẹp thanh bình trong lúc đó:

Thuở ấy nước giàu thạnh

Dân không bị hình phạt

Khỏi tất cả tai ách

Chúng nam nữ trong xứ

Đều do thiện nghiệp sanh.

Đất khắp nơi bằng phẳng

Không có những chông gai

Cỏ xanh tốt dịu mềm

Đi êm như bông nệm

Ngoài nội mọc lúa thơm

Đủ hương vị ngon lạ.

Các cây sanh y phục

Mọi vẻ đều tươi sáng

Cây cao ba câu xá

Hoa trái thường sung mãn.

Bấy giờ người trong nước

Đều sống tám muôn tuổi

Không có các tật bịnh

Tướng mạo rất xinh đẹp

Sắc lực đều đầy đủ

Tâm hằng được an vui

Khi biết mình mệnh chung

Đến Thi lâm xả thọ.

*

Chỗ Luân vương đóng đô

Là thành Diệu Tràng Tướng

Dọc mười hai do-tuần

Bảy do-tuần ngang rộng.

Những kẻ ở trong đó

Ðều đã chủng nhân mầu

Đây là nơi phước địa

Người hưởng cảnh nhàn vui

Lâu đài để trấn quốc

Bằng bảy báu nguy nga

Các cửa ngõ trong ngoài

Đều trang nghiêm mỹ lệ

Những hào lũy quanh thành

Cũng xây bằng chất báu

Hoa tươi khắp bốn bề

Chim lành bay đậu hót

Ngoài thành cây Đa la

Đủ bảy vòng bao bọc

Lưới đẹp cùng linh ngọc

Giăng nối các hàng cây.

Mỗi cơn gió thoảng qua

Tiếng linh khua thanh diệu

Dường như nhạc bát âm

Khiến lòng người vui vẻ.

Trong ngoài nhiều ao hồ

Trong hồ nhiều sen lạ

Vườn hoa cùng hương lâm

Trang nghiêm cảnh thành ấy…

Đại khái, nhơn loại thời đó đều xinh đẹp sống lâu, trai gái 500 tuổi mới có vợ chồng. Cảnh vật trong nước sáng sủa tốt tươi, không có các loài ruồi muỗi rắn rết độc trùng. Gạch ngói sạn đều biến thành lưu ly. Con người thuở ấy không bị khổ vì chiến tranh, khỏi lo nhọc về sự ăn mặc. Tất cả đều hiền lành, tu mười nghiệp thiện. Sau khi chết phần nhiều được sanh lên cõi trời.

*

Nhưng phước đức chưa được đầy đủ, nên bấy giờ loài người còn có những nghiệp tướng như: Nóng, lạnh, đói, khát, tiểu tiện, đại tiện, tham dục, thích ăn uống, suy già. Tuy nhiên, do phước nghiệp, khi đại tiểu tiện xong, đất chỗ ấy nứt ra rồi khép lại che dấu uế vật. Có hoa sen đỏ liền ló lên tuôn ra mùi thơm đánh tan xú khí.

Vị Luân vương thời đó tên là Hướng Khê. Vua cai trị bốn châu, có bảy báu, một ngàn người con và đủ cả bốn binh. Trong nước có bốn kho tàng lớn; mỗi kho chứa trăm vạn ức châu báu. Vị Quốc sư cũng chính phụ tướng đại thần đương triều là Thiện Tịnh Bà La Môn. Ông nầy có bà phu nhơn xinh đẹp tên là Tịnh Diệu.

Di Lặc Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất giáng sinh làm con trai của vợ chồng Quốc sư. Bồ Tát lúc sanh ra, có đủ 32 tướng tốt, thân hình đầy đặn. Khuôn mặt đoan trang tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt trong đẹp như cánh hoa sen xanh. Khi Bồ Tát lớn lên, ngài thông thuộc các nghề, kẻ tùy học được 84.000 người.

Một năm nọ, vua Hướng Khê làm tràng Diệu bảo để mở hội Thí vô giá, các phạm chí vì giành giựt châu báu làm gãy nát bảo tràng. Bồ Tát thấy thế ngộ lý vô thường, xuất gia tu thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai.

Long hoa tam hội và Bản nguyện của Bồ Tát Di Lặc

Trong hội thuyết pháp đầu tiên, Ðức Từ Tôn độ được 96 ức người thành đạo quả; hội thứ hai độ được 94 ức người và hội thứ ba độ được 92 ức người. Nơi thiền môn, vào kỷ niệm Ðức Di Lặc, chư tăng ni thường đọc bài tán, trong ấy có câu: “Long Hoa tam hội nguyện tương phùng” (Ba hội Long Hoa nguyền được gặp). Câu nầy là chỉ cho ba pháp hội đã nói trên.

Nhưng thật ra, Ðức Từ Thị Như Lai thuyết pháp rất nhiều hội, chớ không phải chỉ có ba hội ấy. Sở dĩ trong kinh nói có ba là muốn nêu ra tánh cách quan trọng và lớn lao nhất của ba hội trong nhiều pháp hội đó thôi. Người nào muốn dự ba hội Long Hoa, nên thực hành đúng ba điều kiện, theo lời nguyện của Ðức Di Lặc như sau:

*

1. Những vị tăng ni xuất gia trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham dự và độ thoát trong pháp hội đầu tiên của ta.

2. Hàng Phật tử tại gia, nếu giữ đúng Ngũ giới, Bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường ngôi Tam bảo, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ hai của ta.

3. Những kẻ tuy chưa giữ giới, nhưng có lòng chánh tín đối với ngôi Tam bảo biết kính lễ Phật và đem tâm thành cúng dường Phật, Pháp, Tăng, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ ba của ta.

Trên đây là đại lược về thời kỳ giáng sinh thành Phật của Ðức Di Lặc ở tương lai. Nếu vị nào muốn nghe pháp và được hóa độ trong ba hội Long Hoa, cần nên chú ý.

Cõi Đâu Suất Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc

Tại thế giới này, về phương trên có cung trời Đâu Suất nội viện, do đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ. Nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm, đức Di Lặc hằng thuyết pháp, chư thượng thiện câu hội tu hành, nên gọi là Đâu Suất Tịnh Độ.

Trong Kinh Di Lặc Thượng Sanh và Hạ Sanh, đức Thích Tôn cũng giới thiệu quốc độ ấy rất tinh tường và khuyên nên cầu sanh. Sở dĩ có sự giới thiệu đó, bởi bản ý đức Thích Tôn muốn cho hành giả trước theo Di Lặc Bồ Tát học tập, tương lai lại theo ngài hạ sanh mà được đắc quả trong ba hội Long Hoa. Điều này chính do đức Bổn Sư khuyến tán, nhân đó người tu Phật cũng có nhiều vị cầu về Đâu Suất Tịnh Độ.

Hơn nữa, Di Lặc Bồ Tát từng nói luận Du Già Sư Địa, Ngài là thỉ tổ của tông Duy Thức. Thế nên người tu về Duy Thức Tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh Đâu Suất, cho chỗ tu hành tiến đến mức cao thâm. Đối với việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán đức Thích Tôn lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh. Lại cũng tán dương những vị cầu về Đâu Suất tâm háo học không chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trược để hóa độ rất tinh thành.

*

Nhưng Đâu Suất nội viện chưa là cảnh tối thắng, và chẳng phải chỗ thành đạt chắc chắn cho những kẻ căn cơ trung, hạ. Bởi trong ấy có ba sự kiện:

1. Đâu Suất nội viện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm mầu bằng Cực Lạc. Về chánh báo lại cũng kém hơn, vì ở Tây Phương hiện có đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, vô lượng bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ Tát giúp thêm phần khuyến tấn dắt dìu. Vả lại ở Cực Lạc dân chúng thọ mạng vô biên, là chỗ nương về tốt đẹp an ổn nhứt.

2. Đức Di Lặc không có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A Di Đà sanh về Đâu Suất hoàn toàn nhờ tự lực, sợ e khi lâm chung bịnh khổ hôn mê, không nắm vững kết quả.

3. Đâu Suất nội viện rất khó vãng sanh.

Như khi xưa Huyền Giác đại sư giới hạnh trang nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng đến chỗ sâu mầu. Khi lâm chung Ngài hội hàng đệ tử lại, làm kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không nói: “Lạ này, ta đã phát nguyện sanh về Đâu Suất nội viện, sao nay lại làm vị thiên chủ ở cung trời Dạ Ma?” Đệ tử thưa hỏi, Ngài bảo: “Chẳng phải việc các ngươi hiểu được.” Giây lát lại nói: “Trên trời tân khách thật đông nhiều!” Nói xong liền tịch.

*

Lại sau khi Phật diệt độ chín trăm năm, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau, là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh Đâu Suất nội viện. Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải xuống báo tin cho hay. Sau Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua ba năm tuyệt vô âm tín. Kế đó ngài Thế Thân viên tịch rồi cũng bặt tin luôn.

Hai năm sau vào một buổi chiều tối, ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi: “Tại sao đến bây giờ mới cho hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên, được đức Di Lặc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại Đâu Suất một ngày đêm, ở dưới này đến bốn trăm năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng chờ đợi.”

*

Vô Trước lại hỏi: “Còn Sư Tử Giác ở đâu?” – Đáp: “Trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thiên nhạc.” Như ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, ngài Sư Tử Giác là hàng Bồ Tát, mà một vị chỉ lên đến cung trời thứ ba, một vị tuy lên được cung trời thứ tư, nhưng lại lạc vào ngoại viện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu làm mê. Những bậc cao minh như thế mà còn không đạt được kết quả sanh về Đâu Suất Tịnh Độ, thì kẻ căn cơ dung thường, tất chưa dễ chiếm phần hy vọng.

(Hội Long Hoa là gì – Theo Phật học tinh yếu)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Diệu Âm Bồ Tát – Ngài là ai

15 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog