Đức Phật A Di Đà có thật không
Pháp Giới 7 tháng trước

Đức Phật A Di Đà có thật không

Đức Phật A Di Đà có thật không? Chắc chắn là có thật, không có gì phải bàn cãi cả! Vì sao lại khẳng định như thế? Vì Đức Thích Ca không bao giờ nói dối, chư Tổ Sư không bao giờ nói dối. “Thích Ca Mâu Ni Phật nguyện ở uế độ để ngự phục chúng sanh cang cường. A Di Đà Phật nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh thanh tịnh.”

  • Chuyện Tâm linh có thật tại Việt Nam.
  • Cách niệm Phật tại nhà.
  • Niệm Phật Tông Yếu.
  • Hội Long Hoa là gì.
  • Thiên Ma là loại ma gì.
  • Cảnh giới trên bước đường học Phật.
  • Bản nguyện niệm Phật – Trọng yếu đường tu thời mạt pháp
Đức Phật A Di Đà có thật không
Đức Phật A Di Đà hoàn toàn có thật!

Nhị Tổ A Nan, Sơ Tổ Ca Diếp kết tập Tam Tạng và các kinh Tịnh Ðộ. Nếu Tịnh Ðộ chẳng đáng là pháp, nếu niệm Phật có hại cho đời. Các Ngài há chẳng phân biệt tốt – xấu, vẫn giữ lại tạo thành nguồn tội cho hậu thế hay sao? Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật. Nếu thế giới Cực Lạc không có thật, hóa ra chư Tổ sư lại dối gạt chúng sanh đấy ư?

Đức Phật A Di Đà có thật hay không

Ai học Phật cũng biết Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng. “Trong giáo pháp suốt cả một đời của đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có mình kinh Hoa Nghiêm luận về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời thì đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng mười nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Khuyến khích Thiện Tài và Hoa Tạng hải chúng cùng Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.”(Tổ Ngẫu Ích).

Vậy nếu Đức Phật A Di Đà không có thật, thì nội dung Kinh Hoa Nghiêm là thế nào đây? Những ai còn thắc mắc ” Đức Phật A Di Đà có thật hay không”. Xin một lần đọc Kinh Hoa Nghiêm để tự trả lời.

Lại tổ thứ mười hai là Mã Minh Bồ Tát: Trong phần cuối của luận Khởi Tín. Ngài có dạy phương tiện tối thắng, khiến người niệm Phật cầu sanh Tây phương thường hầu Di Ðà, trọn chẳng thoái chuyển.

Hơn nữa, lúc đức Phật nói kinh Di Ðà. Sáu phương hằng hà sa số chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài khuyên tin kinh này; Vậy nếu đức Phật A Di Đà là giả, có nên nói là sáu phương chư Phật cũng dối gạt chúng sanh hay sao?

Đức Phật A Di Đà có thật không: Chư Tổ sư dạy gì?

Chư Tổ sư giới hạnh cực tinh nghiêm mới thành được Tổ. Dù ở Tông Phái nào, sau khi Đại Triệt Đại Ngộ, các Ngài đều hoằng dương Tịnh Độ. Đều khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Không nói dối là một trong năm Trọng Giới của Phật Pháp. Các Ngài chẳng nhẽ lại dối gạt chúng sanh đấy ư?

Trong thế giới cận đại có Hòa Thượng Hư Vân. Ngài là bậc Đại Triệt Đại Ngộ, trí huệ thần thông có đủ. Ai đọc hồi ký của Ngài mà chẳng cảm thán sự khổ hạnh và trì giới tinh nghiêm của Ngài. Dù là Tổ của Tông Quy Ngưỡng, nhưng ai hỏi Thiền, ngài dạy Thiền. Ai hỏi niệm Phật, Ngài dạy họ niệm Phật. Nếu Tây Phương Tịnh Độ không có thật, hóa ra Ngài lừa dối chúng sinh đấy ư?

Gần đây nhất là Tuyên Hóa Thượng Nhân. Ai cũng biết Ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu Tây Phương Tịnh Độ không có thật. Hóa ra những lời Ngài khai thị về niệm Phật cho chúng sinh là dối gạt đấy ư?

Ngay tại Việt Nam. Hòa Thượng Thiền Tâm, được hậu thế tôn xưng là Sơ Tổ Tông Tịnh Độ. Ai Từng đọc ” Vô Nhất Đại Sư Kim Xà Thánh Giả”, lại chẳng biết Bi tâm của Ngài cảm hóa cả đến hàng dị loại. Một động rắn hàng trăm ngàn con. Trong đó có những con thành tinh, gần ngàn năm tuổi. Chúng được ngài hóa độ, và dạy cho niệm Phật. Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật, Ngài hóa độ được chúng đấy ư?

Đức Phật A Di Đà có thật không: Cản thận với Tà kiến

Thế Tôn đã từng huyền ký: “Thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng.” Lời này đến nay thực đã ứng nghiệm! Nhiều vị mới có chút tu trì,  giới hạnh chẳng có. Vì lợi danh mà đăng đàn lộng ngôn, bảo rằng: “Đức Phật A Di Đà là không có thật”. Tâm còn chưa rỗng rang, một mảy KIẾN HOẶC còn chưa phá được. Vậy mà dám cuồng ngôn loạn thuyết!

Đoạn đi tín tâm học Phật của người. Tự tạo nghiệp Vô Gián mà chẳng biết, thật đáng xót thương! Đức Phật Thích Ca dạy: “Y Pháp bất Y Nhân”. Nay đang thời mạt pháp. Ta nên y theo Kinh, y theo lời dạy của Phật, của Tổ mà tu trì. Đừng vội tin lời tà sư thuyết pháp mà tự đoạn đi huệ mạng của chính mình!

Vậy nên, nếu bạn đang tìm hiểu về Phật pháp và đã gặp Pháp môn Tịnh Độ rồi. Xin đừng khởi tâm nghi về Tịnh Độ. Đức Thích Ca và chư Tổ Sư không bao giờ lừa dối chúng ta đâu. Cứ tin sâu, nguyện thiết mà chuyên niệm một câu sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nếu bạn đã đọc đến đây mà nghi tâm chưa hết. Hãy xem ” Thiền Tông và Tịnh Độ Tông“, nhận một gậy của Tổ Ấn Quang để đoạn Nghi phá Chấp cho mình.

Đức Phật A Di Đà Là Ai

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc Tịnh Độ. Cõi nầy cách cõi Ta Bà của của chúng ta mười muôn ức cõi Phật. “Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh Ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhơn loại, do truyện ký cùng di tích, nhứt là nét vàng rực rỡ trong Tam tạng. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử ở thế giới Cực Lạc, trên vài mươi thế kỷ, hồng danh mãi vang lên nơi miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ nơi kim ngôn của Đức Bổn sư, đấng chơn thật ngữ.

Đức Bổn sư trước khi hiện thân thành đạo Vô thượng ở cội Bồ đề, để rồi trở nên vị Giáo chủ cao cả của cõi Ta bà, Ngài là Thiện Huệ Bồ tát dâng hoa trải tóc cúng dường Phật Nhiên Đăng và là Hộ Minh Bồ tát ngự ở cung trời Đâu Suất, v.v…

Đức Từ Phụ A Di Đà cũng thế, trước khi viên thành quả Chánh giác giữ ngôi Pháp Vương ở Cực Lạc thế giới, Ngài cũng có nhơn địa của Ngài: Vua Vô Tránh Niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, Vương tử Thắng Công Đức trong pháp hội của Phật Bảo Công Đức, Bồ tát Sa Di con trai của đức Đại Thông Trí Thắng Phật v.v… Trước khi nói đến thân và cõi hiện tại của đức Từ Phụ, ta cần nên rõ nhơn địa của Ngài, để biết rằng kết quả Vô thượng đây, tất do nơi nhơn thù thắng thuở trước vậy.

Tiền Thân của đức Phật A Di Đà

Theo kinh Pháp Hoa phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7: “Đức Đại Thông Trí Thắng Phật khi còn ở ngôi quốc vương, có 16 người con trai. Lúc Quốc vương bỏ ngai vàng xuất gia thành Phật, thời 16 vị Vương tử đồng vào pháp hội xin xuất gia làm Sa di. Trải qua một thời gian tu học, 16 vị Sa di chứng ngộ diệu lý, đều đặng thần thông trí huệ. Sau khi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại chúng trong pháp hội, đức Đại Thông Trí Thắng Phật liền nhập tịnh thất trụ trong đại định.

Thời gian đức Phật ngồi yên lặng nơi tịnh thất, 16 vị Bồ tát Sa di đều thăng pháp tòa giảng rộng nghĩa lý kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Mỗi vị Bồ tát Sa di độ được sáu trăm tám mươi muôn ức na do tha hằng hà sa người. Mười sáu vị Sa di đó hiện nay đều đã thành Phật cả, đang ngự trong đạo tràng ở mười phương thế giới. Vị Sa di thứ 16 thành Phật ở cõi Ta bà hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và vị thứ 9 hiện tại thành Phật ở Cực Lạc thế giới, tức là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.

*

Theo kinh Nhứt Hướng Xuất Sanh Bồ tát: “Về thuở quá khứ có ông Thái tử tên là Bất Tư Nghị Thắng Công Đức. Năm 16 tuổi, Thái tử được nghe kinh Pháp Bổn Đà la ni nơi đức Phật Bảo Công Đức Tinh Tú Kiếp Vương Như Lai. Nghe kinh xong, Thái tử tinh tấn tu tập trong bảy muôn năm, không ngủ nghỉ, mà cũng không nằm không dựa. Nhờ sức dũng mãnh ấy, nên lần lần Thái tử được gặp chín mươi ức trăm nghìn đức Phật. Bao nhiêu kinh pháp của chư Phật dạy truyền, Thái tử đều có thể thọ trì tu tập cả.

Về sau Thái tử xuất gia làm Sa môn, lại tu tập “Pháp Bổn Đà la ni” chín muôn năm và giảng truyền Chánh pháp cho mọi người. Tinh tấn tu hành và cần mẫn giáo hóa, trong một đời hoằng pháp Thái tử độ được tám mươi ức na-do tha người phát Bồ đề tâm, trụ bậc bất thoái chuyển. Thái tử Thắng Công Đức là tiền thân của đức Từ Phụ A Di Đà Phật.”

Sự Tích Đức Phật A Di Đà

Theo kinh Bi Hoa: “Vô lượng hằng hà sa kiếp về trước, ở thế giới San Đề Lam, con trai của Phụ tướng Bảo Hải xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Bấy giờ, quốc vương Vô Tránh Niệm cùng đi với phụ tướng Bảo Hải, các vị vương tử và thần dân, đến đạo tràng cúng dường đức Phật Bảo Tạng. Sau khi nghe đức Phật giảng dạy, Vua cùng Phụ tướng đồng phát Bồ đề tâm. Đức vua thời nguyện trang nghiêm Tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh. Quan Phụ tướng thời nguyện thành Phật ở uế độ hầu ngự phục mọi loài.

Đức Phật Bảo Tạng phán rằng: “Quá trăm nghìn muôn ức Phật độ về phương Tây có thế giới của Tôn Âm Vương Như Lai, một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp sau, thế giới đó sẽ đổi tên là Cực Lạc; bấy giờ vua sẽ thành Phật nơi ấy hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai. Và quan Phụ tướng Bảo Hải sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở Ta bà thế giới”. Quan Phụ tướng là tiền thân của Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức vua Vô Tránh Niệm là tiền thân của Từ Phụ A Di Đà Phật.

*

Lúc vua Vô Tránh Niệm phát nguyện và được thọ ký xong, Thái tử Bất Huyền, trưởng tử của vua, phát nguyện rằng: “Sau này, thời gian tôi tu Bồ tát hạnh, có chúng sanh nào gặp phải các sự khổ não khủng bố v.v… sầu lo cô cùng không ai cứu hộ, không chỗ cậy nương, kẻ ấy nhớ đến tôi, xưng danh hiệu của tôi, được thiên nhĩ tôi nghe đến, thiên nhãn tôi thấy đến, nếu những chúng sanh đó chẳng được thoát khỏi các sự khổ não khủng bố, thời tôi thề trọn không thành bậc Chánh giác. Và khi vua cha thành Phật ở Cực Lạc thế giới, thời tôi thường ở Cực Lạc thực hành Bồ tát đạo và hộ trì Chánh pháp”.

Đức Bảo Tạng Như Lai phán với Thái tử: “Ông quan sát tất cả chúng sanh mà sanh lòng đại bi, muốn dứt tất cả sự khổ não của chúng sanh, và muốn làm cho chúng sanh đều được an lạc, nay nên đặt hiệu cho ông là Quan Thế Âm. Về sau lúc đức Vô Lượng Thọ Phật nhập Niết bàn, cõi Cực Lạc đổi tên là Nhứt Thiết Trân Bửu Thành Tựu thế giới, ông sẽ thành Phật nơi ấy hiệu là Biến Xuất Nhứt Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai”.

*

Bấy giờ Vương tử Ni Ma, con thứ của vua, phát nguyện đem tất cả công đức hồi hướng Vô thượng Bồ đề, và lúc Thái tử Bất Huyền thành Phật, người sẽ là vị Bồ tát thỉnh chuyển pháp luân trước nhứt, cũng thường ở luôn một bên Sơn Vương Như Lai giúp Phật hoằng hóa.

Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho Vương tử Ni Ma sẽ được toại nguyện, lúc Sơn Vương Như Lai nhập Niết bàn, người sẽ hộ trì Chánh pháp và sau cùng sẽ thành Phật nơi thế giới ấy, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bửu Vương Như Lai. Quang minh, thọ mạng, quốc độ, cùng tất cả Phật sự đều đồng như đức Sơn Vương Như Lai.

Thái tử Bất Huyền là tiền thân của Quan Thế Âm Bồ tát, và Vương tử Ni Ma là tiền thân của Đại Thế Chí Bồ tát.”

Phật A Di Đà: Phát đại nguyện khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng

Theo kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ: “Một hôm, nhơn thấy dung nhan của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi tắn sáng rỡ khác hẳn ngày thường, Tôn giả A Nan bèn ra lễ Phật rồi bạch hỏi duyên cớ. Đức Bổn sư tán thán lời bạch hỏi đây, công đức lớn hơn công đức cúng dường vô lượng vị Thanh văn cùng Duyên Giác, mà cũng lớn hơn công đức bố thí cho vô lượng hàng chư thiên, nhân dân, cầm súc trong nhiều kiếp. Vì chư thiên, nhân dân nhẫn đến các loài cầm súc đều nhờ lời bạch hỏi này mà được đạo pháp giải thoát.

Rồi đức Bổn sư cho biết rằng: hôm nay Ngài đang nghĩ đến bổn sự, bổn nguyện và bổn hạnh của đấng giáo chủ Cực Lạc thế giới, đức Phật A Di Đà. Đức Bổn sư phán tiếp: Vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm lúc đức Thế Tự Tại Vương Như Lai xuất thế giáo hóa chúng sanh; có một Quốc vương nghe đức Phật thuyết pháp lòng rất vui thích; liền phát Bồ đề tâm, từ bỏ ngai vàng, xuất gia làm Sa môn hiệu là Pháp Tạng.

Sa môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Phật Thế Tự Tại Vương. Sau khi thuyết tụng ca ngợi đức Phật, người cần cầu đức Phật truyền dạy công hạnh trang nghiêm Tịnh độ nhiếp thủ chúng sanh, để người y theo tu hành.

*

Rõ biết Sa môn là bậc cao minh, chí nguyện sâu rộng. Đức Phật Thế Tự Tại Vương vì Sa môn Pháp Tạng mà giảng nói y báo và chánh báo của hai trăm mười ức thế giới.  Đồng thời Ngài lại hiện tất cả ra cho thấy.

Khi nghe và được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của các quốc độ xong. Sa môn Pháp Tạng phát khởi tâm nguyện thù thắng vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, người suy gẫm chọn lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. (Bổn sư nói với A Nan: Thời kỳ ấy, đức Phật thọ mười kiếp).

Khi tu tập xong, Sa môn Pháp Tạng đến đảnh lễ đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài cầu đức Phật chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện mà người đã lập thệ, quyết thực hiện để tiếp độ tất cả chúng sanh. Lúc Pháp Tạng Bồ tát đối trước đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện xong; thời khắp cõi đất đều rung động, hoa báu mưa xuống trên mình người; và giữa hư không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng: “Quyết chắc sẽ thành Phật”.

Sau đó trải qua vô lượng vô số kiếp, Pháp Tạng Bồ tát tu hành và thực hiện hoàn toàn các điều nguyện trên; và người đã thành Phật đến nay được mười kiếp hiệu là A Di Đà; hiện đang ngự thuyết pháp tại Cực Lạc thế giới, cách đây mười muôn ức cõi về hướng Tây.( Hòa Thượng Thích Trí Tịnh)

( Đức Phật A Di Đà Có Thật Không )

Tuệ Tâm 2019.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tông chỉ của Pháp môn Niệm Phật

23 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog