Càn Thát Bà là gì
Pháp Giới 5 tháng trước

Càn Thát Bà là gì

Càn Thát Bà dịch là “Tầm hương”, một loài trong tám bộ chúng Trời Rồng, chuyên hộ trì chánh Pháp. Càn Thát Bà có hình dáng rất điển hình:  Đầu đội mũ tám cạnh, tóc màu sáng đỏ. Tướng thân màu thịt đỏ, thể như đại ngưu vương. Tay trái cầm ống sáo ống địch (một thứ nhạc cụ), tay phải cầm bảo kiếm, đủ loại oai lực của vị tướng.

Loài này dùng hương thơm làm thức ăn, cho nên thân tỏa ra mùi hương. Ðến thời chúng ăn cơm thì ngửi đến thức ăn chay nhà nào thì đến nhà đó tấu nhạc ca xướng, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ mà cung cấp thức ăn, chúng bèn ngửi mùi hương rồi đi.

Càn Thát Bà còn gọi là “Nhạc Thần”. Chúng là thần ca nhạc của trời Ðế Thích. Khi thiên cung có nhạc hội hoặc là yến tiệc, thì chỉ đốt hương trầm thủy chiên đàn thì vị thần này sẽ đến, vì chư thiên mà diễn xướng ca hát.

 • A Tu La.
 • Tứ Đại Thiên Vương.
 • Chư Thiên Thần là gì.
 • Địa ngục là gì
 • Quỷ thần là gì
 • Thần linh là gì
 • 10 chuyện Tâm linh có thật.
Càn Thát Bà là gì
Càn Thát Bà là gì

Càn Thát Bà Vương

Theo Kinh Hoa Nghiêm thì có 10 vị Càn Thát Bà Vương làm thượng thủ trong chúng Càn Thát Bà. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Càn Thát Bà số nhiều không thể tính đếm được. 10 vị thượng thủ ấy là: 

 1. Vị Càn Thát Bà Vương thứ nhất tên là Trì Quốc. Vì vị này là một trong bốn vị Thiên Vương. Ðông phương Trì Quốc Thiên Vương, vị này chuyên hộ trì quốc độ được bình an, khiến cho chúng sinh an cư lạc nghiệp, nên được tên này.
 2. Vị Càn Thát Bà Vương thứ hai tên là Thụ Quang. Vì quang minh của vị này phóng ra giống như đại thụ, cho nên được tên này.
 3. Vị Càn Thát Bà Vương thứ ba tên là Tịnh Mục. Vì vị này có cặp mắt thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, cho nên được tên này.
 4. Vị Càn Thát Bà Vương thứ tư tên là Hoa Quan. Vì mão của vị này đội dùng hoa làm thành, rất đẹp vô cùng, vừa thơm vừa trang nghiêm, cho nên được tên này.
 5. Vị Càn Thát Bà Vương thứ năm tên là Phổ Âm. Vì âm nhạc của vị này tấu khắp cùng thế gian, các nơi đều nghe được thứ diệu âm này, cho nên được tên này.
  *
 6. Vị Càn Thát Bà Vương thứ sáu tên là Lạc Giao Ðộng Diệu Mục. Vì vị này thích nhảy múa, vừa ca hát vừa nhảy múa. Mắt của vị này rất đẹp, rất được mọi người hoan nghênh, và mọi người đều muốn nhảy múa với vị này, cho nên được tên này.
 7. Vị Càn Thát Bà Vương thứ bảy tên là Diệu Âm Sư Tử Tràng. Vì nhạc phổ do vị này làm ra, tấu lên rất hay và êm tai. Âm thanh của vị này ca oai nghiêm như sư tử tràng, cho nên được tên này.
 8. Vị Càn Thát Bà Vương thứ tám tên là Phổ Phóng Bảo Quang Minh. Vì vị này phóng ra khắp hết thảy quang minh bảy báu, cho nên được tên này.
 9. Vị Càn Thát Bà Vương thứ chín tên là Kim Cang Thụ Hoa Tràng. Vì vị này dùng hoa cây Kim Cang làm thành tràng báu, không những có hương quang mà còn trang nghiêm, cho nên được tên này.
 10. Vị Càn Thát Bà Vương thứ mười tên là Nhạc Phổ Hiện Trang Nghiêm. Vì âm nhạc của vị này tấu, khắp hiện ra rất trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm cung kính, cho nên được tên này.

Kinh Phật dạy về Càn Thát Bà

Về nhân duyên sanh ra loài này thì theo Kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật dạy: “Ở đây, này các Tỳ kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ nghe nói như sau: “Chư Thiên thuộc loại Càn Thát Bà được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc”. Họ suy nghĩ như sau: “Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại Càn Thát Bà!” Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại Càn Thát Bà.”

Ngoài ra Càn Thát Bà còn được giảng trong Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký trong Kinh Đại Bảo Tích. Bạn hãy trang nghiêm thân tâm để nghe đức Phật dạy:

 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký Thứ Chín.

Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiêt – Kinh Đại Bảo Tích.

Việt Dịch – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

Xem Thêm:   Quán Từ Bi là gì

Bấy giờ lại có ba ức sáu ngàn vạn chúng Càn Thát Bà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương và Cưu Bàn Trà cúng dường Phật được thọ ký, họ vừa lòng xứng ý hớn hở vui mừng sanh tâm hi hữu chưa từng có mà nghĩ rằng: Ðức Như Lai thiệt là hi hữu chưa từng có tuyên nói pháp giới không có biến đổi mà thị hiện có làm tăng trưởng căn lành. Dầu không tác giả mà thị hiện tác nghiệp. Chư Càn Thát Bà ở trong pháp ấy rõ biết như vậy rồi, đối với Như Lai sanh lòng tôn trọng phát tâm Vô thượng Bồ đề.

Họ mừng vui vì muốn cúng dường Phật, nên hóa hiện ba ức sáu ngàn vạn đầu đại tượng vương đều có sáu ngà. Trên mỗi ngà có bảy ao nước. Trong mỗi ao có bảy hoa sen. Mỗi hoa sen có ngàn cánh, Trên mỗi cánh có bảy ngọc nữ. Khoảng cách của một cánh sen có bảy thị nữ, trang sức với những đồ trang nghiêm bằng thiên bửu , tay cầm thiên hương để cúng dường. Nơi mỗi đầu đại tượng vương lại hóa làm ba ức sáu ngàn vạn lọng thất bửu, ba ức sáu ngàn vạn trướng bằng thiên lương.

*

Chư Càn Thát Bà đều ngồi trên tượng vương tấu thiên âm nhạc, ở trên hư không đi nhiễu Phật ba mươi sáu vòng, đem hương trời hoa trời và hoa thất bửu rải cúng dường Phật, mùi hương hoa ấy lan khắp mười phương. Lại mưa nước thơm cõi trời sáu mươi do tuần thành Ca Tỳ La làm cho toàn thành ướt thành bùn thơm, hơi bùn thơm khắp tam thiên Ðại Thiên thế giới, chúng sanh nghe hơi ấy đều chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề .

Lúc họ tấu âm nhạc, tiếng nhạc ấy vang khắp tam thiên Ðại thiên thế giới, chúng sanh nghe tiếng nhạc ấy đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Chư Càn Thát Bà ở trên tượng vương trần thiết cúng dường Phật, khiến các ngọc nữ tấu nhạc ca vũ. Lại có ngọc nữ động thân tay rải rác thứ bột hương để cúng dường Phật.

Chư Càn Thát Bà ở trên không ngồi tượng vương nhiễu Phật đã ba mươi sáu vòng rồi, họ xuống tượng nhiễu Phật ba vòng đảnh lễ Chư Phật chắp tay đứng một phía nói kệ tán thán rằng:

*

“ Thế  Tôn trí tuệ ngoài ba cõi

Tự mình ra rồi lại độ người

Tất cả thế gian không bằng Phật

Tướng hảo thân sáng rất đoan chánh

Trời Người tối diệu vô biên xưng

Thị hiện thế gian chẳng nghĩ bàn

Chẳng thấy một pháp tướng khác

Mà dạy chúng sanh tu thiện nghiệp

Pháp chơn như không biến đổi khác

Chỉ có ngôn thuyết không có nghĩa

Không có dụng sự và người dùng

Dầu vậy Phật độ các quần sanh

Chẳng đến chẳng đi cũng chẳng sanh

Phật hay diễn thuyết pháp như vậy

Dầu nói các pháp thể tánh không

Thế Tôn lại bảo siêng hành đạo

Không có một pháp hay tự tác

Người sáng thế gian nói có tác

Các pháp đều chẳng tự hay biết

Thế Tôn thị hiện làm tất cả

*

Như xe họp nhiều những chi phần

Chi phần chẳng biết tự hay làm

Công dụng xe ấy hiện thấy được

Phật nói các pháp cũng như vậy

Các pháp mỗi mỗi chẳng dạy nhau

Cũng chẳng thay đổi dạy bảo nhau

Tất cả các pháp chẳng nương nhau

Pháp bổn bất sanh cũng bất diệt

Phật vì thế để nói như vậy

Thế đế các pháp chẳng toàn không

Như pháp thế đế thể tánh trụ

Biết như vậy rồi vì chúng nói

Thế Tôn nói các pháp như vậy

Ðại bi chỗ làm rất kỳ đặc

Các pháp thể tánh chẳng thể thấy

Như Lai phương tiện nói pháp trụ

Chúng tôi nguyện làm vô biên xưng

Ðại Sư đủ tướng trăm phước

Ðại hỉ lợi ích các thế gian

Nguyện làm Thế Tôn như Phật vậy

*

Chúng tôi nguyện nơi kẻ ám chướng

Những người tùy thuận dòng tham dục

Người khát ái buộc ràng trăm khổ

Cúng tế độ họ như Thế Tôn

Chúng tôi nguyện nơi người nhiều khổ

Người chẳng thấy bờ kia mà trói

Người chạy như vượn khỉ nhảy nhót

Cứu tế độ họ như Thế Tôn

Chúng tôi nguyện như người mù lòa

Người sáu loài nhọc nhằn qua lại

Người nơi mình tự hoại nghiệp quả

Cứu tế độ họ như Thế Tôn ” .

Ðức Phật biết chư Càn Thát Bà sanh lòng tin sâu nên hiện tướng mỉm cười.

*

Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

“ Vô biên oai đức hiện mỉm cười

Ðạo Sư mỉm cười chẳng không nhơn

Nguyện Phật mau nói nhơn duyên ấy

Dứt trừ chúng sanh các mối nghi

Nay thấy Thế Tôn mỉm cười rối

Ðại chúng thảy đều sanh nghi hoặc

Tất cả nguyện nghe nghĩa mỉm cười

Ngưỡng mong đại bi dứt mối nghi

Ai nơi Phật pháp sanh kính tin

Ai rời được nơi các lưới nghi

*

Phật biết chúng sanh tin sâu rối

Trời Người bực thánh nên hiện cười

Ai có trí tuệ hay tùy thuận

Phát chơn như được Như Lai nói

Biết nhiệm huệ giải hạnh họ rồi

Ở trong đại chúng hiện mỉm cười

Tất cả đại chúng không dị tâm

Chỉ muốn thích nghe Thế Tôn nói

Chắp mười ngón tay để trên đầu

Nhứt tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai

Lìa các uế trược không lo rầu

Mắt đời hiện còn nên mừng rỡ

Vì trừ tất cả lòng nghi hoặc

Nguyện đại bi nói nhơn duyên cười ».

*

Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

« Phật hiện mỉm cười vì đời vậy

Lành thay Mã Thắng hỏi đúng giờ

Ðại chúng thiện căn sẽ tăng trưởng

Vì Phật mỉm cười sự thọ ký

Mã Thắng lắng nghe lời Phật nói

Ðạo Sư nay hiện cớ mỉm cười

Phật sẽ nói rõ nghĩa mỉm cười

Ông phải vui mừng nghe Phật nói

Càn Thát Bà Vương kính tin Phật

Tâm họ thanh tịnh sanh mừng rỡ

Y nơi thiệt pháp nhập pháp rồi

Nơi Phật chánh pháp sanh hỉ kỳ

Các pháp tịch diệt an bất động

Hàng đại chúng nầy xu thiệt tế

Như thành Càn Thát nhập như vậy

Cúng dường nơi Phật không ai bằng

Các pháp như vậy không có sanh

Tất cả cũng lại chẳng tận diệt

Ðại chúng tư duy pháp như huyễn

Chưa hiểu rõ được sanh nghi hoặc

*

Pháp chẳng nói được phương tiện nói

Phật vì chơn thiệt nên như vậy

Chúng ấy vào chánh pháp Phật rồi

Ngồi tượng Ðại Long cúng dường Phật

Quan sát Bồ đề không sanh diệt

Càn Thát Bà Vương cúng dường Phật

Thương xót chúng sanh hạng ngu mê

Vì thế mà cầu Nhứt thiết trí

Chúng ấy phát nguyện sẽ thành Phật

Khiến người ngu mê mất trí huệ

Nhập pháp chơn thiệt an trụ rồi

Khiến được cầu bất tử tịch diệt

Chúng ấy cúng dường như vậy rồi

Bỏ rời thân quỷ lòng mừng rỡ

Quyết được vãng sanh trên cung trời

Hằng cùng đế thích gần gũi nhau

Ðược gặp nhiều ức na do tha

Cúng dường Như Lai Vô Thương Giác

Từ một Phật độ đến Phật độ

*

Nơi chỗ chư Phật được nghe pháp

Chúng ấy tu tịnh Phật hạnh rồi

Chỗ được Phật độ cũng thanh tịnh

Hóa vô lượng chúng phát đạo tâm

Khiến họ tăng trưởng Phật chủng tử

Biết các thế gian tánh không rời

Cũng đem pháp ấy dạy bảo người

Khiến chúng an trụ Nhứt thiết trí

Trụ thế vô lượng na do tha

Phật ấy đồng hiệu vô biên huệ

Mỗi mỗi chư Phật trụ ở đời

Thảy đều vô lượng do tha kiếp

Diễn nói Phật đạo cho người nghe

Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật

Nói báo Càn Thát Bà cúng dường

Cùng họ thọ ký khiến được nghe

Nhơn duyên cười mà Mã Thắng hỏi

Ðại chúng nghe rồi đều vui mừng

Biết Phật thọ ký rất đáng thích

Nghe Phật thọ ký vô thượng rồi

Thảy đều vui y Thích Ca Phật”.

(Càn Thát Bà là gì – Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

3 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog