10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Pháp Giới 5 tháng trước

10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.

Phật tử tại gia thân vướng lưới thế gian, không thể buông bỏ hết thảy để tu hành được. Lại thời mạt pháp, “tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng”. Nhiều vị vì danh lợi mà tung ra những luận thuyết hồ đồ, sai lạc, làm người ta không thể phân biệt được đúng sai. Chẳng biết rằng: Thuyết pháp sai lệch làm chướng ngại đường giải thoát của người, tất vĩnh kiếp trôi lăn trong ác đạo!

  • Quy y Tam Bảo là gì.
  • Chánh kiến – Tà kiến.
  • Đã tu sao còn phân biệt Đại thừa Tiểu thừa.
  • Cách niệm Phật tại nhà.
  • Bản nguyện niệm Phật – Trọng yếu đường tu thời mạt pháp.
10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.

10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết

Phật tử tại gia do gia quyến bận buộc, công việc đa đoan, không có thời gian để nghiên cứu sâu kinh pháp. Vì vậy nên khi gặp việc không như ý dễ thối mất tâm học đạo ban đầu. Lại thói ham cao chuộng xa, thích những điều kỳ đặc nên rất dễ lạc vào mê tín dị đoan: Hoặc ưa chuyện thấy thần gặp quỷ; Hoặc ham chuyện bói toán, đoán biết họa phước tương lai. Chẳng biết rằng những chuyện này chẳng mang đến lợi lạc chi, lại chướng ngại việc tịnh tâm tu học của mình.

Bởi họa phước tai ương…không có gì ra khỏi vòng nhân quả: Mình làm mình chịu, mình gây nhân ắt chịu quả. Thầy bói toán cho đến quỷ thần không thể can thiệp được gì vào nghiệp của ta. Trừ ta ra, không một ai, không một thế lực nào của thể can thiệp được vào nghiệp quả của ta. Người Phật tử tại gia phải nắm vững điều này, rồi chí tâm tu trì để chuyển hóa nghiệp và vận mạng của mình. Rồi vững bước trên đường giải thoát, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi!

Bởi thời mạt, chánh pháp suy vi nên tà thần ác quỷ xuất hiện chốn nhân gian nhiều vô số. Nên hàng Phật tử tại gia giữ mình cẩn thận, chớ mê tín mà rước họa vào thân. Nguyện hết thảy những ai có nhân duyên đọc bài này đều vững vàng chánh kiến mà bác phá những điều tà vạy. Khiến Phật pháp trường tồn trên thế gian, cho chúng sanh muôn nẻo quay về cùng nương tựa!

Phật tử tại gia cần biết: 1.Thờ Phật tại chung cư và chọn ngày giờ an tượng

Rất nhiều người không minh lý, tung lắm thuyết hồ đồ. Chẳng hạn như nói: Ở chung cư không được thờ Phật do tầng trên nhà mình có người ở sẽ bất kính. Phải hiểu là: Cho dù bạn ngụ tại từng chót bẹt của chung cư (phía trên có ngàn tầng) thì cũng nên thờ Phật! Bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa… còn có trụ xứ của chư thiên. 

Lại có nhiều kẻ tung hô luận thuyết: Thỉnh tượng Phật về nhà phải chọn ngày giời nếu không sẽ gặp họa. Đây là thứ tà kiến của hàng tà sư thuyết pháp ham lợi dưỡng, xin bạn chớ tin. Nếu nói “đem tượng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu họa tai đến cho gia đình”, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa? Hàng Phật tử tại gia cũng nên lưu ý: Xin các vị chớ có tuyên truyền cái luận thuyết hồ đồ làm lầm lạc người như thế! Tuyên truyền điều mê lầm thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác tri thức! Nếu bạn cứ dùng thuyết sai lầm này đề hướng dẫn người tức là làm trái nhân quả đấy!

Đây toàn là tà thuyết gây chướng ngại cho người tụng kinh, trì chú, thờ Phật… Có lẽ người nói có lòng tốt, nhưng tuyên truyền như vậy lại thành trự giúp ma vương mà không hay.

Vậy nên ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, cứ đủ duyên là bạn thỉnh tượng Phật về nhà. Không có gì phải kiêng hết!

Phật tử tại gia cần biết: 2.Khai quang tượng Phật

Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai quang? Đấy chỉ là hình thức mà thôi. Nên biết, Phật không cần chúng ta khai quang! Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng: Kể từ hôm nay ta bắt đầu lễ Phật, học Phật. Nếu cứ nói “không khai quang Phật chẳng hiện hữu” là quá sai lầm!

Thờ Phật tại nhà, sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng được nhìn thấy tượng Phật. Điều này nhắc nhở rằng mình là một Phật tử tại gia nên làm gì cũng phải có chánh tri chánh kiến. Điều cần làm nhất, thờ phụng tốt nhất chính là: Bản thân phải ngưng dứt tham sân si, siêng tu giới định huệ.

Cho nên thỉnh tượng Phật về nhà, có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm thấy thích nhất, hợp nhất là được. Sau khi bày hương hoa cúng phẩm, đảnh lễ Phật xong là xem như khai quang rồi! Người có thiên nhãn sẽ nhìn thấy tượng Phật phóng kim quang. Còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng tay cảm nhận khí này. (Chẳng hạn như ở cách mấy mét nhẹ nhàng thử đẩy Phật tượng, bạn sẽ cảm thấy có một lực cản vô hình).

*

Tượng Phật thỉnh về được ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi sẽ khác đi. Chính xác là Phật Bồ tát sẽ phân thân hiện hữu tại đó. Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ, bạn có thể niệm Phật hoặc tụng “Chú Đại Bi” hay Bát Nhã Tâm Kinh. Hoặc bạn có thể tụng Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà… hết thảy đều tốt cả.

Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thì cứ an vị như thế! Phật nói “tất cả do tâm tạo”, nên chỉ cần sau khi thỉnh tượng Phật về rồi, bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện, thì sẽ trở thành đệ tử chân chính của Phật ngay! Ngược lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức, đi nhiều chùa khai quang cho lắm, nhưng không lưu tâm lo trì ngũ giới hành thập thiện, thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn!

Phật tử tại gia cần biết: 3.Tụng kinh tại nhà

Lại có người bảo: Buổi tối không nên tụng Kinh Địa Tạng. Vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó. Còn có thuyết khẳng định: Chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào 3-5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói: Tụng kinh mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, v.v…

Quả thực là có vô số những tà lý, tà thuyết do người hồ đồ nói xằng bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người. Phật tử tại gia đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật pháp như thế cần nên phải sáng trí khéo phân biệt.

Ngài Tuyên Hóa từng nói: Kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả! Hơn nữa khi người giữ ngũ giới tụng kinh, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói: Tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết pháp là để giăng thòng lọng làm hại người sao?

*

Tôi học Phật đã hai mươi năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh niệm chú. Ngoài ra tôi tụng Kinh Địa Tạng mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt. Vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý, sẽ thu được lợi ích mà lìa khổ. Nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được lìa khổ được vui đầu thai cõi thiện. Vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ?

Còn có Vi đà Bồ tát, Thiên long bát bộ cùng Hộ pháp thần vương, chư quỷ thần thảy đều đang bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán hay thiên ma ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần.

Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi.

Phật tử tại gia cần biết: 4.Đọc kinh tăng trưởng trí tuệ chứ không phải là tạp tu

Thi thoảng tụng kinh không ảnh hưởng gì đến pháp môn chuyên tu của mình hết. Tại sao thế? Vì như một đứa lúc bắt đầu đi học, đều cần phải học các môn: Ngữ văn, toán, thể dục, mỹ thuật v.v… nghĩa là toàn bộ khóa trình! Chỉ khi lên đại học mới cho phân ngành, chia ban để cuối cùng thành tựu học nghiệp.

Đọc kinh là giúp tăng trưởng trí huệ bản thân, là một trong các phương pháp khử trừ vọng tưởng. Lúc đọc kinh thì lời kinh cùng tâm hòa làm một thể, tức vô ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Liền có thể khai phát trí huệ, bởi vì bản thân đọc kinh chính là một pháp môn hiểu lý trừ vọng.

Người Phật tử tại gia chuyên tu niệm Phật cũng cần phải đọc Tịnh độ tam kinh. Nếu không đọc thì sẽ không nắm vững được y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc. Một mai khi tâm địa thanh tịnh, cảnh giới hiện ra làm sao phân biệt nổi đâu là thắng cảnh, đâu là ma cảnh?

Nếu bạn chuyên tu Thiền định hoặc Tịnh độ, hoặc Mật tông… Lại càng phải đọc Ngũ Ấm Ma trong kinh Lăng Nghiêm. Bởi nếu không nắm rõ về ấm ma, một mai khi tâm thanh tịnh chắc chắn sẽ lạc vào ma cảnh. Nhiều vị ở Việt Nam ta sức tu khá lớn, do không ý thức được sự nguy hại của Ngũ Ấm Ma mà bị ám nhập, hỏng cả đường tu. Chẳng phải là đau xót lắm ư?

Phật tử tại gia cần biết: 5. Cần phải tin sâu nhân quả

Phật tử tại gia nếu tin sâu nhân quả tất sẽ không sẽ thối tâm khi gặp chướng ngại. Nếu giữ giới tinh nghiêm tất nhanh cảm ứng đạo giao, nguyện lực nhanh được thành tựu.

Có nhân ắt có quả, có cảm có ứng. Do chúng ta chẳng hiểu Phật pháp nên hành vi nghiệp tạo luôn chẳng thanh khiết. Vì thiện ác lẫn lộn cho nên quả báo có nặng nhẹ khác nhau. Giống như làm ruộng mà bạn gieo đủ thứ hạt giống lẫn cỏ tạp, thì tương lai sẽ thu hoạch lộn xộn.

Có một cư sĩ nọ, quy y Tam bảo đã lâu rồi nhưng vẫn còn ăn tam tịnh nhục. Chẳng biết ngày xưa Phật cho ăn tam tịnh nhục là phương tiện tạm hóa độ những người chưa kịp thích ứng để có thể bỏ thịt ngay. Nếu cư sĩ này đột nhiên sinh bệnh, hoặc xảy ra nhiều điều nghịch ý bất lợi thì đối với Phật giáo sẽ sinh nghi, hoàn toàn chẳng biết là: Do ông chưa dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường nên bị quả như thế.

Còn có cư sĩ nọ, trong nhà đột nhiên bị cướp, bị mất những vậy quý, tâm cũng sẽ sinh nghi. Ông không hề biết là: Do bởi quá khứ ông tham chiếm đồ của quốc gia hoặc lấy của người làm của mình. Những ai tuy đã quy y Tam bảo, nhưng tâm tham chưa đoạn, tất nhiên sẽ có tổn thất cực lớn đang chờ họ ở tương lai. Vì mùa xuân gieo một hạt, mùa thu gặt vạn hạt! Chiếu theo nguyên tắc: “Trồng một sẽ thu được vạn”, thì việc gieo ác cũng đồng như vậy.

Nhân quả không hư dối, mình làm mình chịu

Xin ví dụ: Nếu bạn làm cho nhà nước, khi cần đi nhà xí bạn tiện tay vơ lấy mấy tờ giấy in trắng sạch trong văn phòng đem làm giấy vệ sinh. Do đây là vật bạn không phải của bạn. Bạn lại tự tiện lấy xài, tiêu hoang làm lãng phí của công nên bị xếp vào lỗi trộm! Nếu bạn thường làm như vậy, ắt phải chiêu lấy ác báo là: Sẽ có một ngày bạn bị mất trộm như: Mất xe đạp, xe máy, hoặc những đồ quý khác! Nhân tuy nhỏ song quả hại rất lớn!

Đến khi đó thì bạn lại trách Phật pháp không bảo vệ bạn ư? Phải biết rõ là nhất cử nhất động của bạn, mỗi một niệm khởi thiện ác… chư Phật, Bồ Tát đều biết hết, thấy hết!

Còn nữa, có người mặc dù không ra tay sát sinh, giết vật. Nhưng ở ngay nơi nhà bếp nhà mình họ vẫn đích thân lột da xẻ thịt, chặt đầu vật… để chưng, quay, nướng, rán… Vậy thì trong tương lai sẽ có lúc họ gặp các tai họa đột ngột như: Gãy chân, tét xương… hay nội tạng đau phải đi phẫu thuật. Không chỉ tốn tiền thuốc thôi đâu, họ còn phải van xin bác sĩ: “Làm ơn cầm dao mổ xẻ mình giùm”. Đây không phải là Phật không chúc phúc, mà do bạn tự làm tự chịu.

Phật tử tại gia cần biết: 6.Lấy giới làm Thầy

Phật giáo dạy người tự đoạn ác tu thiện để chính họ lìa khổ được vui, chứ chẳng hề làm ô dù che chở cho người tạo ác. Phàm đã là Phật tử tại gia tất phải lấy giới làm thầy. Nếu như ngôn hạnh trái ngược, thiện ác hỗn tạp, lập tức ác báo ắt sẽ đeo theo. Lúc ác báo ập đến, họ chẳng biết tỉnh ngộ sám hối, lại còn trách Phật không gia hộ. Lẽ nào như thế?

Không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng chi thì vội sinh tâm nghi ngờ đối với Phật pháp. Phải biết cầu cảm ứng là tâm ích kỷ. Tâm này không thể chiêu cảm ứng cùng Phật và chúng sinh. Chỉ có cái tâm vị tha, vì chúng sinh không vì mình, mới là tâm đại từ bi. Được thế nghiệp chướng dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui.

Phật tử tại gia nếu giữ giới tinh nghiêm tất luôn được Long thần hộ pháp bảo vệ che chở. Nếu không giữ giới không bao giờ có thể vào được định. Nếu không vào được định tất không thể khai mở được trí huệ. Vậy nên giới rất quan trọng. Chỉ cần bạn giữ được 5 giới cơ bản, khi đi đến đâu quỷ thần cũng sẽ cung kính hộ trì. 

Phật tử tại gia cần biết: 7.Cần an nhẫn trước chướng duyên

Có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn. Nhưng sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện: Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ. Do được cảm ứng mà dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác, làm chướng ngại người… Chỉ cần đừng thối tâm, cứ tu bền bỉ kiên nhẫn. Một thời gian sau sự nghiệp gia đình… thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan.

Lưu ý: Thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật, thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn. Hiện tại, sau khi học Phật mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay, thì cần phải dùng tâm “luôn nhận lỗi mình chớ bàn lỗi người để ứng phó. Bởi lỗi người tức là lỗi ta, hãy xem tất cả là Bồ tát, mình thực sự là phàm phu”.

Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật niệm Phật hoặc tụng kinh hồi hướng cho họ. Bởi: “Muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này”. Do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ họ nên kiếp này phải đền trả.

Phật tử tại gia cần biết: 8.Không ham cầu thần thông

Phật tử tại gia tu hành nếu tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện. Nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì sao? Vì thần thông cần có chánh tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích, không gây hại.

Đừng quên trong Kinh Kim Cang từng nói: “Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai”. Lúc tĩnh tọa nếu thấy cảnh lạ, gặp đủ cảnh giới thì chớ nên tham đắm mê luyến. Phải giữ tâm bình thản như như bất động, không để cho Năm Mươi Loại Ngũ ấm Ma thừa cơ nhập vào…

Hòa Thượng Tuyên Hóa thường giảng: Lục Thông là cảnh giới trí tuệ hiển hiện (Trong quá trình tu hành vô nhiễm, khai ngộ và chứng quả của hành giả), điều này không có gì là phi thường. Quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không? Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục. Việc này cốt để khỏi đi sai đường, không lạc vào tà đạo.

Thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có. Thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó. Nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử. Thần thông cũng không phải là mục tiêu cứu kính mà Phật giáo nhắm đến.

Thật ra, thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh, mọi người ai cũng đều có sẵn đầy đủ. Chỉ vì tất cả bị ngăn che bởi vô minh, phiền não nên ta không thể thọ dụng đó thôi.

Phật tử tại gia cần biết: 9.Đừng khởi tâm phân biệt

Quy y Tam Bảo cần phải được hiểu theo nghĩa rộng, thông suốt. Nhiều người không hiểu lý này nên khởi tâm phân biệt hơn kém như: Niệm danh hiệu Phật này tốt hơn danh hiệu Phật khác; Bộ kinh này tụng sẽ tốt hơn kinh kia; Thầy mình tốt hơn, thầy khác kém hơn…vv. Vậy nên hiểu về Quy y Tam Bảo như thế nào?

Quy y Phật không phải là quy y riêng với một vị Phật nào, mà bao gồm qui y tự tính Phật của tất cả chư Phật tận hư không khắp pháp giới. Quy y tự tính Phật có nghĩa là tâm chúng ta từ hắc ám chuyển sang quang minh, tức tâm là Phật!

Quy y Pháp cũng không phải quy y với riêng một bộ kinh nào của Phật giảng, mà là quy y tất cả Phật pháp hiện hữu. Trong “Luận Đại Trí Độ” nói: Phật pháp không những do chính kim khẩu Phật thuyết mà còn là thiện ngữ chân thật vi diệu tốt lành của thế gian, tất cả đều xuất sinh trong Phật Pháp

Quy y Tăng nghĩa là quy y tất cả Hiền Thánh, là những bậc có đức hạnh siêu phàm. Quy y Tăng là quy y Phúc điền Tăng thanh tịnh, bậc không tham tài sắc danh lợi.

Phật tử tại gia cần nắm vững điều này để phá chấp phân biệt hơn kém, bởi tâm phân biệt này làm chướng ngại đường giải thoát của mình.

Phật tử tại gia cần biết: 10.Quả báo khinh báng Tăng chúng rất nặng

Lâu nay có kha khá kẻ rêu rao trên mạng một loại tà kiến cực kỳ nguy hại: Quy y Phật, Quy y Pháp, không quy y Tăng! Tôi lần đầu đọc thấy việc này cũng kinh tâm động phách! Không nghĩ hàng Phật tử tại gia lại có thể điên đảo đến vậy!

Bạn phải hiểu rằng: Quy y Tam Bảo, nghĩa là quay về nương tựa  Phật, Pháp, Tăng. Nếu không có Tăng chúng làm sao lễ quy y có thể trọn vẹn nghi thức cho được? Thiếu chư Tăng tác bạch chứng minh vậy bạn gọi là quy y gì? Quy y nhị bảo chăng? Đức Phật đâu có dạy người như thế?

Đành rằng thời mạt pháp, tăng chúng có người thế này người thế khác. Nhưng phải biết rằng các Thầy vốn cũng đang là Phàm phu, cũng đang tu sửa mình theo chánh pháp. Mà đã là phàm phu ai lại chẳng có lỗi lầm?

Chúng ta không thể vì một vài Thầy sai trái mà sanh tâm hủy báng Tăng chúng được. Quả báo kinh tăng báng chúng vô cùng khủng khiếp, điều này không thể không biết! Chúng ta là Phật tử tại gia, lỗi lầm sai trái còn vô lượng vô biên. Đừng áp đặt các Thầy phải làm bậc thánh nhân, không chút lỗi lầm!

*

Vả nữa nếu cổ súy cho việc không quy y Tăng, vậy ai giảng pháp cho chúng sanh? Phật tử tại gia có thể giảng đó chăng? Vâng bạn am hiểu Phật pháp, có thể nói giảng cho người thân nghe. Nhưng bởi bạn không giữ giới, thân tâm không thanh tịnh, quỷ thần chịu nghe lời bạn đó chăng?

Lục đạo luân hồi đâu phải chỉ mỗi loài người, khổ cũng đâu có chỉ riêng loài người. Không có Tăng vậy chúng sanh trong các cõi giới khác biết nương tựa nơi đâu? Ai giảng pháp để họ biết đường mà ra khỏi sanh tử luân hồi?

Vậy nên thứ tà kiến này tác hại vô cùng kinh khủng, nó hủy diệt Phật pháp chớ không đơn giản đâu! Phật tử tại gia cần hết sức lưu tâm để ý việc này.

(10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết – Ngài Quả Khanh)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Thập Nhị Nhân Duyên là gì

9 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog